Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen

HEL 2022-005718
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 72 §

Perustettavan digitaalisia peruspalveluja tuottavan yhtiön hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan digitaalisia peruspalveluita tuottavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi strategiajohtaja Markus Kühnin sekä jäseniksi tietohallintojohtaja Marika Lindströmin, tietohallintopäällikkö Petri Otrasen, hallintojohtaja Kati Takasen sekä toimitusjohtaja Anu Tuomolinin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2022 hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. Päätöksen perusteluissa todettiin, että kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee erikseen päättämään sen toimivaltaan hallintosäännön perusteella kuuluvasta hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Kaupunginhallituksen 6.6.2022 hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaan kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja jatkavan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöjen osalta varmistetaan hallitusten monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä riippumattomuus ja vastuullisuus. Hallitusten kokoonpanojen tulee yhtiön toiminnan laatu, laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen heijastaa eri taustoja, näkökulmia sekä erityisosaamisalueita siten, että kullakin hallituksella on yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä kyky asianomaisen yhteisön toimitusjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen vahvistamassa yhtiön omistajastrategiassa on tunnistettu erityisinä yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen alueina kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset (mm. talouden riittävä tuntemus), palvelu- ja ICT-liiketoiminnan johtaminen, digitalisaatio ja tiedolla johtaminen sekä kaupungin toiminnan, tavoitteiden ja tarpeiden tuntemus.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä pyritään määrittelemään tehokkaan ja tuloksellisen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tästä syystä kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, ellei jäsenten määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy.

Digitaalisen perustan yhtiöittämiseen liittyen on arvioitu, että hallituksen jäsenmäärän osalta on ainakin yhtiön toiminnan ylösajovaiheessa perusteltua noudattaa konserniohjeessa määriteltyä lähtökohtaa ja nimetä yhtiön hallitukseen viisi jäsentä.

Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan konserniohjeen mukaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta.

Digitaalisia peruspalveluita kaupungille tuottavan yhtiön hallitukseen on konserniohjeen edellä kuvatut määräykset ja omistajastrategiassa määritellyt osaamisvaatimukset huomioon ottaen perusteltua nimetä seuraavat henkilöt:

 • strategiajohtaja Markus Kühn, kaupunginkanslia, puheenjohtaja,
 • tietohallintojohtaja Marika Lindström, Paulig Group,
 • tietohallintopäällikkö Petri Otranen, sosiaali- ja terveystoimiala,
 • hallintojohtaja Kati Takanen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä
 • toimitusjohtaja Anu Tuomolin, Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Esitetyn hallituksen on yhtiöittämisvalmistelujen yhteydessä arvioitu täyttävän hyvin omistajastrategiassa kuvatut nimenomaisesti digitaalisia peruspalveluita kaupungille tuottavan yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen vaatimukset. Nimettävän hallituksen arvioidaan pystyvän vastaamaan yhtiön toiminnan ylösajovaiheen edellyttämästä tehokkaasta ja ketterästä toiminnasta sekä riittävän tuen tarjoamisesta yhtiön toimitusjohtajalle.

Kaupungin omasta organisaatiosta nimettävien henkilöiden osaaminen liittyy kaupungin toiminnan, tavoitteiden ja tarpeiden tuntemukseen sekä kokemukseen ja osaamiseen palveluiden tuloksellisesta johtamisesta ja uudistamisesta erityisesti tukipalveluiden ja/tai palvelukeskusten osalta sekä ICT-palvelujohtamisesta ja digitalisaatiosta. Kaupungin organisaation ulkopuolelta nimettyjen jäsenten on arvioitu tuovan hallitukseen erityisesti liiketoiminnan johtamisen osaamista, ICT-toimialan tuntemusta, sidosyksikköyhtiön johtamiskokemusta sekä henkilöstöjohtamisen osaamista.

Toimitusjohtaja

Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja jatkavan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Kaupungin vakiintunut käytäntö toimintojen yhtiöittämisissä ja säätiöittämisissä on, että yhtiöitettävää/säätiöitettävää toimintaa johtava henkilö siirtyy yhtiön tai säätiön toimitusjohtajaksi. Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoituja toimintoja johtaa ICT-palvelujohtaja Katja Artimo, joka aloittaa yhtiön toimitusjohtajana yhtiön perustamisen yhteydessä. Toimitusjohtajan tehtävän hoito tapahtuu hänen varsinaisen tehtävänsä ohella siihen asti, kunnes digitaalisen perustan toiminnot ja henkilöstö siirtyvät yhtiölle vuoden 2023 alusta lukien.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 01.06.2022 § 142

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

 
Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että päätöksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden parantamiseen kaupungin organisaatiossa. (Jenni Pajunen)
Käsittely

Valtuutettu Jenni Pajunen ehdotti valtuutettu Otso Kivekkään kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään yhtiöittämisen valtuusto edellyttää, että päätöksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisen perustan palveluiden jatkuvuuteen ja kyberturvallisuuden parantamiseen kaupungin organisaatiossa.

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta varmistua siitä, että siirtyvän henkilöstön työsuhteitten ehdot eivät miltään osin huonone.

Valtuutettu Laura Korpisen toivomusponsiehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Jenni Pajusen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Teija Makkonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Pilvi Torsti, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Laura Korpinen

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jenni Pajusen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri@hel.fi

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 389

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.

16.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Päivi Majuri, projektipäällikkö, puhelin: 310 23608

paivi.majuri@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi