Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022

HEL 2022-005963
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 375 §

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville henkilöille tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi.

Käsittely

Vastaehdotus:Jussi Halla-aho: Esityksestä poiketen Helsinki-mitalia ei myönnetä **********

********** palkitseminen "ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi" osoittaisi kaupunginhallitukselta huonoa harkintakykyä ja piittaamattomuutta kaupunkilaisten hyvinvoinnista.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin hänen tekemänsä vastaehdotus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen 28.6.2021 (§ 503) hyväksymien Helsinki-mitalin myöntämisperusteiden neljännen kohdan mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi. Helsinki-mitalin myöntämisestä päättää pormestarin esityksestä kaupunginhallitus. Vakiintuneen perinteen mukaan vuosittain palkitaan noin kymmenen ansioitunutta henkilöä.

Helsinki-mitalien saajat julkistetaan ja palkitaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2022.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.