Helsingin kaupungin tilintarkastus 2022

HEL 2022-006026
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 46 §

Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilivuoden 2022 tilintarkastuksesta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan yhteenvetoraportin Helsingin kaupungin tilivuoden 2022 tilintarkastuksesta sekä toimittaa kyseiset asiakirjat kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on annettava huhtikuun loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kaupungin tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala on 28.4.2023 päivätyssä Helsingin kaupungin kaupunginvaltuustolle osoitetussa vuotta 2022 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja on antanut 27.4.2023 päivätyn JHT, KHT Jorma Nurkkalan ja JHT, KHT Juha Huuskosen allekirjoittaman yhteenvetoraportin Helsingin kaupungin vuoden 2022 tilintarkastuksesta.

Kokoukseen on kutsuttu kaupungin tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan vuoden 2022 tilintarkastusta ja vastaamaan tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Sulje

Tarkastuslautakunta 28.02.2023 § 18

08.11.2022 Ehdotuksen mukaan

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi