Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 29 §

Kaupungin tilinpäätös 2022 ja talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä Sarastian käyttöönotto

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä, selostukset valtuuston vuoden 2022 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta keskushallinnossa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien selostukset henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta tilinpäätös 2022, kaupunkistrategian taloustavoitteiden toteutuminen ja merkittävät muutokset kaupungin taloudessa olivat pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm. Kuultavana aiheesta talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaus oli kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kaupunginkansliasta ja vs. toimialajohtaja Laura Aalto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Kuultavana aiheesta Sarastian käyttöönotto olivat JHL:n Helsingin yhteisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman, Juko ry:n pääluottamusmies ja kaupunkitason neuvottelija Jukka Talvitie ja SuPerin Helsingin kaupungin paikallisjärjestön puheenjohtaja Päivi Salmén-Gren. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen. Esteellisyyden syy: Yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut aiheeseen talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2022 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 20.3.2023.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyvät informoitavina asioina kaupungin tilinpäätös 2022 sekä talousarvion 2022 sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaukset. Kokoukseen on kutsuttu klo 16-16.30 pormestari Juhana Vartiainen ja rahoitusjohtaja Tuula Saxholm kertomaan kaupungin tilinpäätöksestä 2022, kaupunkistrategian taloustavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä muutoksista kaupungin taloudessa. Klo 16.30-17 kokoukseen on kutsuttu kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kertomaan keskushallinnon talousarvion 2022 sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä keskushallinnon ajankohtaisista asioista ja klo 17.30-18 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vs. toimialajohtaja Laura Aalto kertomaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvion 2022 sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja toimialan ajankohtaisista asioista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Sarastian käyttöönotto. Kokoukseen on kutsuttu klo 17–17.30 henkilöstöjärjestöjen edustajina JHL:n Helsingin yhteisjärjestön puheenjohtaja Stefan Loman, Juko ry:n pääluottamusmies ja kaupunkitason neuvottelija Jukka Talvitie ja SuPerin Helsingin kaupungin paikallisjärjestön puheenjohtaja Päivi Salmén-Gren kertomaan henkilöstön näkemyksiä henkilöstötietojärjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi