Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 23 §

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaukset

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset valtuuston vuoden 2022 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kaupunkiympäristön toimialalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialalta ja toimialajohtaja Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2022 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 20.3.2023.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoski sekä klo 16.30 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas esittelemään valtuuston talousarviossa 2022 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialoillaan ja toimialansa ajankohtaisia asioita.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi