Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, väistötila, Laajalahdentie 21 A, päiväkoti Muksulaakso, päiväkoti Ruusu ja daghemmet Elka / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-006438
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Vuokraus, väistötila, Laajalahdentie 21 A, päiväkoti Muksulaakso, päiväkoti Ruusu ja daghemmet Elka / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata väistötilaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Laajalahdentie 21a Helsingin kaupungin omistamista tilaelementtirakennuksesta/paviljongeista huoneistoalaltaan 585 htm² ja 590 htm², yhteensä 1175 htm² suuruiset tilat seuraavasti: ajalla 1.7.2022 – 30.6.2023 päiväkoti Muksulaaksolle ja päiväkoti Ruusun esikoululaisille, ajalla 1.7.2023 – 30.6.2024 daghemmet Elkalle.

Ajalla 1.7.2022 – 30.6.2024 vuokra on 29 022,50 euroa/kk eli 24,70 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 18,52 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 6,18 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi veloitetaan ajalla 1.7.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta perittävästä pihan kunnostamisesta aiheutuvasta lisävuokrasta 6227,50 euroa/kk eli 5,30 euroa/m²/kk 2 vuoden ajalle, eli1.7.2022 – 30.6.2024.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ajalle 1.7.2022 – 30.6.2023 on yhteensä 37 036 euroa/kk (31,52 euroa/m²/kk) ja ajalle 1.1.2024 – 30.6.2024 yhteensä 35 837,50 euroa/kk (30,50 euroa/m²/kk).

Vuokrasopimus on määräaikainen ajalla 1.7.2022 – ­30.6.2024. Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (2 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkoti Muksulaakson tiloista luovuttiin Laakson sairaalahankkeen vuoksi. Tekninen johtaja on hyväksynyt sairaala-alueen päiväkotirakennuksen purkamisen 13.4.2022. Muksulaakso siirtyy Allergiataloon, osoitteeseen Paciuksenkatu 19. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt vuokrahankkeena toteutettavan päiväkodin tarveselvityksen 15.9.2020. Koska tilaa remontoidaan kesästä 2022 alkaen, päiväkoti toimii väistötiloissa kesään 2024 saakka. Lisäksi Kivitorpan paviljongeissa on päiväkoti Ruusun esikoulutoimintaa.

Daghemmet Elka siirtyy väistötilaan kesällä 2023, kun vanha päiväkotirakennus puretaan ja uusi, korvaava rakennus rakennetaan.

Paviljonkirakennuksilla on voimassaoleva rakennuslupa (lupatunnus 30-1786-19-D) kesään 2024 asti. Tämän vuoksi sopimus on määräaikainen kesään 2024 asti.

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö