Lainan myöntäminen, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

HEL 2022-006579
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 408 §

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -yhtiölle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, varoista Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -yhtiölle 2 350 000 euron suuruisen lainan seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 %.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on toteuttanut omistamassaan kiinteistössä Kampin palvelukeskuksen peruskorjauksen vuonna 2012. Kaupungin kiinteistössä hallinnoimat tilat, Kampin palvelukeskus, Kampin perhekeskus ja Kampin liikuntakeskus, ovat kaupungin omassa palvelutuotannossa. Edellisten lisäksi kaksi kaupungin liiketilaa on vuokrattu ulkopuolisille toimijoille, joilta perittävä vuokra on markkinaehtoisen vuokran suuruinen. Yhtiön toisen osakkeenomistajan Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa on osuus maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Peruskorjaushankkeen kustannuksista 97 % kohdistui kaupungin osakkeisiin, ja 3 % Malminkadun Pysäköinti Oy:n osakkeisiin hankkeen jakautumisperusteen mukaisesti kaupungin omassa palvelutuotannossa olevien tilojen ja yleisten tilojen suhteessa.

Peruskorjaus rahoitettiin kahdella pankkilainalla, joiden yhteenlaskettu summa oli 4,7 miljoonaa euroa. Toiseen pankkilainaan myönnettiin ainoastaan 10 vuoden laina-aika siten, että laina-ajan puitteissa 50 % lainapääomasta tulee maksetuksi ja 50 % erääntyy maksettavaksi 22.6.2022. Lyhennysohjelma hyväksyttiin, koska osakkailta perittävän rahoitusvastikkeen haluttiin pysyvän kohtuullisena.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 hakee kaupungilta 2 350 000 euron suuruista lainaa 10 vuoden takaisinmaksuajalla primäärilainojen korkoehdoin peruskorjauksen rahoituksen uudelleenjärjestelyä varten. Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on käytettävissä 85,9 miljoonaa euroa.

Kuntalaki ja valtiontukiarviointi

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhtiölle myönnettävän 2 350 000 euron suuruisen lainan vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Tuki, jonka vaikutukset jäävät ainoastaan jäsenvaltion sisäisiksi, eivät ole 107(1) artiklassa tarkoitettuja tukia. Myönnettävällä lainalla rahoitetaan Kampin palvelukeskuksessa tehtyä peruskorjausta. Tilat ovat kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä ja tilat palvelevat paikallisia asukkaita, erityisesti ikäihmisiä ja työttömiä. Tiloissa toimivilta muutamalta ulkopuoliselta yritykseltä perittävä vuokra on markkinaehtoinen. Komissio on useissa päätöksissä katsonut asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puhtaasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jäsenvaltioista ja että ei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toimenpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen. Esimerkiksi vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat ensi sijassa paikallisia asukkaita eivätkä todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Euroopan komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 196, 197.)

Myönnetyt lainat Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -yhtiölle eivät sisällä SEUT 107 (1) mukaista valtiontukea, koska toimenpide ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lainahakemus_KOy Helsingin Malminkatu 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.