Lainahakemus, Puotinkylän kentän tekonurmi, Puotilan liikuntapuisto Oy

HEL 2022-006737
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 570 §

Lainan myöntäminen Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 84 000 euron lainan Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan Puotilankentän tekonurmimaton uusimisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Puotilan Liikuntapuisto Oy on Puotinkylän Valtti ry:n omistama yhtiö. Valtti on Helsingin kolmanneksi suurin jalkapalloseura yli 1200 lisenssipelaajallaan. Seura tarjoaa jalkapallon harrastusmahdollisuuksia Itä-Helsingissä lapsista ikäihmisiin asti.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:n hallinnoiman, Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevan, Puotilankentän tekonurmimatto on asennettu 11 vuotta sitten ja tarvitsee siten uuden tekonurmipinnan. Kentän käyttäjinä ovat Valtin seurapelaajien lisäksi alueen jalkapallon harrastajat, koululaiset ja päiväkotilapset.

Kaupunginhallitus päätti 26.4.2021, § 309 vuokrata Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalta Puotilankentältä 13 025 neliömetrin suuruisen maa-alueen jalkapallotoimintaa varten ajalle 1.6.2021 - 31.12.2043. Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala on uusinut vuokrasopimuksen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Puotilan Liikuntapuisto Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 228 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 84 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan yhtiön omilla varoilla 144 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 34,5 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 84 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Tekonurmikentän pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196 ja 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.06.2022 § 98

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Puotilan Liikuntapuisto Oy:n lainahakemuksesta. Asiakirja koskee vanhan tekonurmimaton poistamista ja uuden asentamista Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevalle Puotilankentälle:

Puotilan Liikuntapuisto Oy on hakenut rahoitussuunnitelman perusteella kokonaiskustannuksiltaan noin 228 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 84 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan Puotilan Liikuntapuisto Oy:n omilla varoilla 144 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla kyseisen lainan myöntämistä hakemuksessa mainitulle kenttäyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina tarkoitetaan käytettäväksi osarahoituksena tekonurmimaton uusimiseen Puotilankentälle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavaksi tekijäksi on koettu tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Vastaavassa tilanteessa Puotilan kaltaiset seurakenttähankkeet on koetta hyväksi toimintamalliksi.

Edellä esitetyn perusteella tekonurmimaton asentaminen Puotilaan on liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta ajankohtainen ja perusteltu hanke. Näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on myös kaupungin edun mukaista.

Puotilan Liikuntapuisto Oy:lle vuokratun maa-alueen vuokrasopimusta jatkettiin kenttäpinnoitteen uusimiseksi kaupunginhallituksen päätöksellä 26.4.2021, § 309. Maa-alueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2043 saakka.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi