Valtuustoaloite, lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

HEL 2022-006836
Asialla on uudempia käsittelyjä
34. / 772 §

V 23.11.2022, Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoiminnasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää yhdessä yksityisten liikuntapalveluiden tuottajien ja lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa mahdollisuutta edistää lapsiparkkitoimintaa sekä yksityisissä että julkisissa liikuntapalveluissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei lapsiparkkitoiminnan koordinointi ja rahoittaminen ole mahdollista liikuntapalvelujen nykyisen toiminnan ja määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kaikille toimialan palvelukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii kumppanina tai mahdollistajana, ja millaisten palvelujen tuottamiseen se ei osallistu. Palvelustrategiansa mukaisesti liikuntapalvelukokonaisuus edistää ohjattua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikunnan ja urheilun olosuhteita. On tärkeää, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa, mutta lapsiparkkitoiminnan järjestäminen ei ole liikuntapalvelujen perustehtävää.

Liikuntapalvelut tukee lapsiperheiden liikkumista monin tavoin, koska perheen liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, jopa aikuisikään saakka. Lapsiperheille järjestetään maksuttomia Perhehulinoita, Liikuntahulinoita ja temppujumppaa useissa paikoissa ympäri kaupunkia. Koko perheen yhteisen liikunnan lisäksi kaupunki järjestää pienille lapsille erilaisia temppujumppia, joiden aikana vanhemmilla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on aloitteen johdosta selvitetty lapsi- ja perhejärjestöjen kiinnostusta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. Kolme järjestöä jäi pohtimaan, olisiko toiminnan järjestäminen mahdollista. Vastausten mukaan muun muassa toiminnan koordinointiin ja vastuihin, tilojen turvallisuuteen, hoitajien koulutukseen ja toiminnan vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä tulisi selvittää tarkemmin.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole sellaista vapaata tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. Vaikka jokin järjestö ottaisi lapsiparkkitoiminnan hoitaakseen, tilojen uudelleen suunnittelu toiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi kaupungilta investointimäärärahaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 174

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa. Liikuntapalvelun nykyisten käyttömenojen puitteissa tällaisen toiminnan koordinointi ja rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Liikuntapalvelut pyysi kesä-elokuussa aloitteeseen liittyen yhteensä 22 lapsi- ja perhejärjestöltä tietoa niiden valmiudesta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. Näistä järjestöistä yhteensä kolme jäi pohtimaan, olisiko tällaisen toiminnan järjestäminen mahdollista, neljä järjestöä vastasi kieltävästi ja muilta järjestöiltä ei saatu vastausta. Kolmen järjestön vastauksista nousi esiin se, että lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen liittyen tulisi selvittää mm. toiminnan koordinointi ja vastuut, tilojen turvallisuus, hoitajien perehdytys ja koulutus, toiminnan vakuuttaminen ja toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.

Vastanneista järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto nosti esiin, että järjestön Uudenmaan piiri koordinoi tilapäistä lastenhoitoapua helsinkiläisille perheille. Perhe voi tilata hoitajan suoraan kotiin harrastustensa ajaksi https://uudenmaanpiiri.mll.fi/https-uudenmaanpiiri-mll-fi-perheil/. Hoitajan palkka on 9,50 euroa/tunti (pyhäpäivinä 19 euroa/tunti) vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole käyttöön otettavissa sellaista tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. Sisäliikuntatilat on lähtökohtaisesti suunniteltu eri liikuntalajien toiminnoille. Tilojen uudelleen suunnittelu lapsiparkkitoiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi lisäresursointia ja investointimäärärahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian mukaisesti liikuntapalvelut edistää organisoitua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikunnan ja urheilun olosuhteita. Ohjattuja liikuntapalveluita tuotetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan palveluita tarvitseville. (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 207).

Lapsiperheiden yhteisen liikkumisen tukeminen kuuluu liikuntapalvelun perustehtävään. Tutkimustiedon mukaan perheen liikkumistottumukset vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen erityisesti lasten osalta merkittävästi, jopa aikuisikään saakka. Liikuntapalvelut järjestää lapsiperheille Perhehulinoita, Liikuntahulinoita sekä temppujumppaa. Maksuttomia Perhehulinoita järjestetään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen yhteensä yhdessätoista eri paikassa ympäri Helsinkiä. Liikuntahulinat on suunnattu alle 9-vuotiaille lapsille perheineen (alle 9-vuotias lapsi maksutta, aikuinen 3,50 euroa). Temppujumppa perheet-tunti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Helsingin kaupunki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät perheille myös pääosin maksuttomia, lasten ehdoilla toteutettavia toiminnallisia luontoretkiä.

Liikuntapalvelut järjestää myös liikuntatoimintaa pienille lapsille (temppukoulut 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille sekä temppujumppaa alle kouluikäisille lapsille). Myös eräät liikuntaseurat järjestävät toimintaa alle kouluikäisille lapsille kaupungin liikuntapaikoilla. Lasten liikkuessa vanhemmalla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell@hel.fi

Saana Saarikivi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87941

saana.saarikivi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi