Valtuustoaloite, Nuorten kulttuuripassi Helsinkiin

HEL 2022-006842
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 171 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Minna Lindgrenin aloitteesta, joka koskee nuorten kulttuuripassin pilotointia

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Shawn Huffin ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana aloitteen esitystä siitä, että kaupunki pilotoisi Nuorten kulttuuripassia osana koronapalautumista.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa valtuutettu Lindgrenin huolen nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä koronapandemian aikana ja kannattaa Helsingin kulttuurielämän elpymisen tukemista monin eri keinoin.    

Mallin onnistunut pilotointi kevyesti, ilman huolellista valmistelua, on mahdotonta. Jotta toimenpide kohdistuisi toivotusti ja toteuttaisi myös kaupungin tehtävää kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistäjänä, mallia olisi muokattava huomattavasti ja tämä vaatisi resurssia, jota kulttuuri- ja nuorisopalveluilla ei tällä hetkellä ole.  

Suunnitteluresurssin lisäksi 500 euron arvoisen kulttuuripassin suuntaaminen jokaiselle Helsingin noin 5500 18-vuotiaalle maksaisi noin 2 750 000 euroa vuodessa. Mikäli Ranskan kokemukset toistuisivat helsinkiläisten nuorten käyttäytymisessä, tuo raha ei suurimmaksi osaksi palautuisi niinkään helsinkiläisille kulttuuritoimijoille vaan sellaisille musiikin ja kirjallisuuden liikelaitoksille, jotka selvisivät korona-ajasta muutenkin suhteellisen pienin vaurioin (kirjakaupat, musiikin striimauspalvelut).  

Ranskan Nuorten kulttuuripassin, Pass Culturel, mallia ei siis sellaisenaan voi siirtää Helsinkiin. Jotta malli edistäisi helsinkiläisten nuorten kulttuurista yhdenvertaisuutta ja kulttuuritoimijoiden toipumista koronasta, siihen tulisi liittää nuorille suunnattavaa palveluun ohjausta ja myös passin käyttökohteet tulisi rajata tarkasti ja suunnitellusti. 

Ranskan kulttuuripassimallia tutkittiin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa vuonna 2019, jolloin kehitettiin nuorten Harrastuspassia. Se ei kuitenkaan ole osoittautunut kovin toimivaksii keinoksi edistää nuorten harrastuksiin tutustumista osittain Koronan tuoman poikkeusajan takia. Sopimuksen jatkamista Harrastupassia tuottavan yrityksen kanssa arvioidaan erityisesti siinä vaiheessa kun harrastukset.hel.fi sivusto vakiinnuttaa paikkansa viestintäkanavana.

Vuosina 1999 - 2008 Helsingissä oli käytössä Kulttikortti, kaikille 15-vuotiaille koulussa jaettava kortti, jota hallinnoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttikortilla nuoret saivat lunastaa maksuttomia tai edullisia lippuja Helsingissä sijaitseviin taidelaitoksiin. Korttia ja sen käyttömahdollisuuksia markkinoitiin koululaisille monin tavoin, mutta Kulttikortista luovuttiin koska sen käyttö jäi vähäiseksi.  

Helsingissä on tarjolla paljon maksutonta tai hyvin edullista kulttuuritoimintaa, ja tällä hetkellä keskitetään paljon viestintäresursseja siihen, että nuorten olisi yhä helpompaa löytää tarjonta ja päästä sen äärelle.   

Suomen harrastamisen mallin kautta toteutetaan kouluilla harrastustoimintaa. Kulttuurisiin toimintoihin keskittyviä ryhmiä on viikoittain 130. Ryhmien sisältö perustuu lasten ja nuorten toiveisiin, joita on kartoitettu sekä valtakunnallisella harrastuskyselyllä että koulukohtaisilla kyselyillä. Operaatio Pulssi! tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokeilla heitä kiinnostavia harrastuksia maksutta. Harrastuskokeilujen sisällöissä lähtökohtana on nuorten ideat ja toiveet. Syksylle 2022 on tarjolla mm. keramiikkakursseja, tanssia, korupajoja, studiotoimintaa ja nuorten tuottamia kulttuuritapahtumia. Toiminta toteutetaan yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksien ja erilaisten järjestöjen kanssa.  

Tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia kootaan kaupungin ylläpitämille tapahtumat.hel.fi, harrastukset.hel.fi ja nuorten.hel.fi -sivustoille.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.10.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta  lausuntoa kaupunginhallitukselle Minna Lindgrenin ja 26 muun valtuutetun aloitteesta, jossa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki pilotoi Nuorten kulttuuripassia osana koronatoipumista.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lauta- tai johtokunnilta.

Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätietojen antaja

Ulla Laurio, suunnittelija, kulttuuripalvelut, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio@hel.fi

Merja Hovi, erityissuunnittelija, nuorisopalvelut, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi