Opetussuunnitelman muutos, Laajasalon peruskoulu, opetussuunnitelman kohta 1.4

HEL 2022-006860
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 66

Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelmamuutos kieliohjelman kohtaan 1.4. alkaen 1.8.2022

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelmamuutoksen kieliohjelman kohtaan 1.4.
Kaikissa vieraiden kielten oppimäärissä uuden aloittavan oppilasryhmän vähimmäismäärä on 1.8.2022 alkaen 15 oppilasta aiemman 12 sijaan.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 19.12.2017 (§ 36), että ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä luokalta ja 10.12.2019 (§ 68), että A2-kielen opetus kolmannelta vuosiluokalta. Koulujen A1- ja A2-kielivalikoimat tarkistettiin kieliohjelmamuutoksen yhteydessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi koulujen A1-kielivalikoimat 19.12.2017 (§ 36) ja A2- kielivalikoimat 24.4.2018 (§ 23).

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 1.4 luvun (kieliohjelma) mukaan koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Perusopetuslain 25 § 2 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa mainittua opetuksen järjestäjän tehtävää.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Laajasalon peruskoulun alueen voimakkaasta muuttoliikkeestä johtuen, ovat osa kielten ryhmistä pienentyneet voimakkaasti. Opetuksen järjestäminen hyvin pieneksi jääneille ryhmille on taloudellisesti haastavaa. Aiemmin Laajasalon peruskoulussa minimi ryhmäkoko on ollut 12.

Laajasalon peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle päätettäväksi kieliohjelman opetussuunnitelmamuutoksen, jossa kaikissa vieraiden kielten oppimäärissä uuden aloittavan oppilasryhmän vähimmäismäärä on 15 oppilasta 1.8.2022 alkaen.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. pöytäkirja Laajasalo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.