Opetussuunnitelman muutos, Laajasalon peruskoulu, opetussuunnitelman kohta 1.4

HEL 2022-006860
Ärendet har nyare handläggningar
§ 66

Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelmamuutos kieliohjelman kohtaan 1.4. alkaen 1.8.2022

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Laajasalon peruskoulun opetussuunnitelmamuutoksen kieliohjelman kohtaan 1.4.
Kaikissa vieraiden kielten oppimäärissä uuden aloittavan oppilasryhmän vähimmäismäärä on 1.8.2022 alkaen 15 oppilasta aiemman 12 sijaan.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 19.12.2017 (§ 36), että ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan ensimmäiseltä luokalta ja 10.12.2019 (§ 68), että A2-kielen opetus kolmannelta vuosiluokalta. Koulujen A1- ja A2-kielivalikoimat tarkistettiin kieliohjelmamuutoksen yhteydessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi koulujen A1-kielivalikoimat 19.12.2017 (§ 36) ja A2- kielivalikoimat 24.4.2018 (§ 23).

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 1.4 luvun (kieliohjelma) mukaan koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa päätetään aloittavan kielen vähimmäisoppilasmäärästä 12–15 oppilaan väliltä.

Perusopetuslain 25 § 2 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa mainittua opetuksen järjestäjän tehtävää.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 20.9.2019 luku 4.1.1.) Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Laajasalon peruskoulun alueen voimakkaasta muuttoliikkeestä johtuen, ovat osa kielten ryhmistä pienentyneet voimakkaasti. Opetuksen järjestäminen hyvin pieneksi jääneille ryhmille on taloudellisesti haastavaa. Aiemmin Laajasalon peruskoulussa minimi ryhmäkoko on ollut 12.

Laajasalon peruskoulun johtokunta esittää perusopetusjohtajalle päätettäväksi kieliohjelman opetussuunnitelmamuutoksen, jossa kaikissa vieraiden kielten oppimäärissä uuden aloittavan oppilasryhmän vähimmäismäärä on 15 oppilasta 1.8.2022 alkaen.

Detta beslut publicerades 14.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

ruth.palola@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Bilagor

1. pöytäkirja Laajasalo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.