Vuokraus, tilat, Cramo Adapteo Oy, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Lohikäärmeenpolku 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007053
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 32

Vuokraus, tilat, Cramo Adapteo Oy, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Lohikäärmeenpolku 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Lohikäärmeenpolku 5, 00980 Helsinki sijaitsevan, Cramo Adapteo Oy:ltä vuokratut paviljonkirakennukset, huoneistoalaltaan yhteensä 1394,5 m² kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön määräaikaisesti ajalle 1.1.2022 – 30.6.2022.

Tilojen pääomavuokra on 15,10 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,9 euroa/m²/kk, yhteensä 18,00 euroa/m²/kk eli 25 101 euroa/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk, jolloin edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 25 806,54 euroa/kk, 154 839,23 euroa/6 kuukautta.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan aikuisten perusopetuksen Jatkuvan oppimisen yksikkö tarvitsee opetus- ja toimitilat noin 250 oppilaalle sekä yksikön henkilöstölle oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lain tultua voimaan 1.8.2021. Tilatarve aiheutuu oppivelvollisuuden laajentamisesta kaikkiin alle 18-vuotiaisiin sekä nuorten lukiokoulutuksen kasvaneesta tilatarpeesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toimittanut kaupunkiympäristön toimialalle tarvekuvauksen tarvittavista tiloista 24.3.2022. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt toiveen tilojen sijainnista Itä-Helsingin alueella, koska suurin osa oppilaista tulee kyseiseltä alueelta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Rusthollarintie 1 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen 12.4.2022 (HEL 2022-004715).

Jatkuvan oppimisen yksikkö on toiminut kahdessa osoitteessa talven 2021–2022, koska Lohikäärmeenpolun paviljonkien rakennuslupien jatkon saaminen hankaloitti tilojen käyttöönottoa. Aikuisten perusopetuksen opetustoiminta siirtyy Rusthollarintie 1 A- ja C-paviljonkeihin, koska ne vapautuvat Puotilan peruskoulun väistötilakäytöstä kesällä 2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa käytössään olevien tilojen siivouksesta, lukituksen hallinnasta ja oppilaiden turvallisesta oleskelusta heille osoitetuissa tiloissa.

Päätös tullut nähtäväksi 07.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 26165

timo.vierela@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö