Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2022-2023, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2022-007114
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 122
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Huvikumpu ry:lle maksettava avustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan keväällä 2023

Talous- ja suunnittelujohtaja

Päätös

Talous- ja suunnittelujohtaja päätti, että Huvikumpu ry:lle maksetaan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusta keväältä 2023 yhteensä 1650 euroa.

Samalla talous- ja suunnittelujohtaja päätti, että Huvikumpu ry:lle maksetaan iltapäivätoiminnan avustus joulukuussa 2023 yhdessä erässä.

Päätöksen perustelut

Keväällä 2023 leikkipuistojen toiminnasta siirtyi oppilaita avustettavan iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ryhmiin. Huvikumpu ry rekrytoitiin uutena palveluntuottajana, joka aloitti tammikuussa 2023 iltapäivätoiminnan palveluntuottajana Leikkipuisto Munkissa.

Huvikumpu ry:lle myönnettiin avustusta kevään 2023 palkkakustannuksiin hallintopäällikön päätöksellä 22.2.2023 § 9 yhteensä 27 500 euroa.

Palveluntuottajalle myönnetään kevään 2023 osalta uuden ryhmän perustamistuki 1000 euroa sekä toimipaikkakohtainen tuki 650 euroa, kyseiset avustussummat eivät sisältyneen kevään 2023 päätökseen.

Palveluntuottaja on toimittanut tilinpäätöksen koskien kevättä 2023.

Avustuksen saajan tulee noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 (§ 723) hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välisessä sopimuksessa mainittuja muita ohjeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 23.5.2023 (§100) valtuuttaa talous- ja suunnittelujohtajan tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatus-päätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Keränen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Päättäjä

Tero Vuontisjärvi
talous- ja suunnittelujohtaja