Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2022-2023, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2022-007114
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 153
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2022 – 2023

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti tarkistaa 15.6.2022 (§ 81) tehtyä päätöstä siten, että Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:n perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus 20.9.2022 oppilastilanteen mukaisesti lukuvuodelle 2022 - 2023 on 503 931 euroa. Summa sisältää edellisen lukuvuoden välipala-avustuksen tasauksen.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:lle on elokuussa 2022 maksettu 136 226 euroa.

Samalla hallintopäällikkö päätti, että Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:lle maksetaan jäljellä oleva 367 705 euron iltapäivätoiminnan avustus lukuvuoden 2022 - 2023 jäljellä olevissa avustuserissä seuraavasti:

Lokakuu 2022: 124 941 euroa

Tammikuu 2023: 121 381 euroa

Maaliskuu 2023: 121 383 euroa

Päätöksen perustelut

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan oppilasmäärien laskentapäivän 20.9.2022 mukaisesti. Oppilasmäärän muutoksen vuoksi avustussumma pienenee 54 000 euroa, summassa huomioidaan keväällä liikaa vähennetyn välipalan osuus
10 764 euroa.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry:n oppilasmäärä 20.9.2022 tarkistuksen jälkeen on 587, joka on 54 laskennallista oppilasta aikaisemmin arvioitua vähemmän. Avustussummassa huomioidaan lisäksi yhden järjestämispaikkatuen vähennys 1 300 euroa (Suutarinkylän peruskoulu).

Lokakuun maksuerässä on huomioitu lukuvuoden 2021-2022 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan maksamien välipalakustannusten vaikutus palveluntuottajalle maksettuun avustussummaan, niiden ryhmien osalta joille kaupunki tilaa ja maksaa välipalan. Syksyn 2021 ja kevään 2022 osalta avustusta on vähennetty 3 560 liikaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 3.5.2022 (§ 94) päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2022 - 2023. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys ry on toimittanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaikki tarvittavat avustushakemuksen liitteet.

Päätös tullut nähtäväksi 13.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Päättäjä

Marko Enberg
hallintopäällikkö