Valtuustoaloite, loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa

HEL 2022-007413
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 593 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ym. valtuustoaloitteesta koskien liikenneturvallisuuden parantamista Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on suurimmalta osin valmistunut vuonna 2020. Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestäväksi. Puistossa liikkuvan henkilön turvallisuuden tunne on ollut yksi suunnittelua ohjannut tekijä. Puiston pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysalueena ja vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Erilaiset toiminnat tukevat puiston monipuolista käytettävyyttä. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Hyväntoivonpuisto rajautuu yhdeksään katuun, jotka ovat Välimerenkatu, Länsisatamankatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu, Kap Horninkatu, Rionkatu, Hyväntoivonkatu, Malagankatu, Livornonkatu sekä Jätkäsaarenkuja. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit korostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivonkadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaarenkujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöltään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sallittu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkit, jotka kertovat autoilun olevan kiellettyä puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa ei ole huoltoajon tarvetta liiketilojen puolesta. Puistossa on kuitenkin muuta puiston kunnossapitoa edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on huomioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi puistossa kaupunkiympäristön toimiala tulee asentamaan puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän sekä siirtämään Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston reunalle tullaan siirtämään tilapäisesti istutuslaatikot siksi ajaksi kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua puiston reunalle. Istutuslaatikot tulevat selkeyttämään ympäristön muutosta kadun ja puiston välillä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tutkii kadun kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kadun kalusteiden suunnittelussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaatimat tilatarpeet.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet 1.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

Loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa

Hyväntoivonpuisto on jo nyt Jätkäsaaren vihreä sydän, vaikka osa puistosta ei vielä ole valmis. Puistossa lapset ja nuoret liikkuvat vapaasti, mäet toimivat talvisin pulkkamäkinä, ihmiset ulkoiluttavat eläimiään ja puisto on monelle tärkeä virkistyksen paikka. Puiston lähtökohtana ovat olleet miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus

Hyväntoivonpuisto on paitsi virkistysalue, myös keskeinen kevyen liikenteen kulkuväylä. Tärkein kävely- ja pyöräreitti kulkee puiston keskellä. Puiston poikki kulkee yhdysreittejä ja erilaisia oikopolkuja pääväylälle. Hyväntoivonpuiston sisällä kulkevat reitit ovat esteettömiä. Lisäksi puistosta on esteetön kulku tonttikaduille sekä Välimerenkadulle ja Länsisatamankadulle.

Puistossa ajetaan kuitenkin toistuvasti autoilla. Hyväntoivonpuistoa käytetään ajoreittinä tai oikaisureittinä eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä. Tämä vähentää merkittävästi puiston viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Aikoina jolloin on satamaruuhkaa autoilu vaikuttaa lisääntyvän puistossa, mutta myös ei ruuhkaisina aikoina puistossa näkyy autoja. Portteja on asetettu joillekin kaduille, mutta ei vaikuta siltä, että nämä estäisivät ei toivottua läpiajoa. Puiston tulisi olla turvallinen paikka kaikille puiston vierailijoille.

On ymmärrettävää ja tärkeätä, että puistossa on edellytyksiä pelastusautoille ja puiston huoltoautoille, mutta muuten autot eivät kuulu puistoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki parantaa liikenneturvallisuutta Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa ja laatii ratkaisuja, jotta ei-toivottua ajoneuvoliikennettä ei olisi puistossa varmistaen kuitenkin pelastusajoneuvojen ja puiston huoltoautojen pääsy.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 1.9.2022 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 7.11.2022 saakka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 09 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi