Valtuustoaloite, loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa

HEL 2022-007413
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 30 §

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelin ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki parantaa liikenneturvallisuutta Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa ja laatii ratkaisuja, jotta ei-toivottua ajoneuvoliikennettä ei olisi puistossa varmistaen kuitenkin pelastusajoneuvojen ja puiston huoltoautojen pääsy.

Hyväntoivonpuiston tarkoitus on toimia virkistysalueena ja vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Puisto rajautuu yhdeksään katuun: Välimerenkatuun, Länsisatamankatuun, Juutinraumankatuun, Suezinkatuun, Kap Horninkatuun, Rionkatuun, Hyväntoivonkatuun, Malagankatuun, Livornonkatuun sekä Jätkäsaarenkujaan. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit korostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivonkadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaarenkujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöltään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sallittu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkit. Autoilu on kielletty puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa on kuitenkin puiston kunnossapitoa edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on huomioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi kaupunkiympäristön toimiala asentaa puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän sekä siirtää Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston reunalle sijoitetaan tilapäiset istutuslaatikot kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua. Istutuslaatikot selkeyttävät ympäristön muutosta kadun ja puiston välillä. Lisäksi tutkitaan kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kalusteiden suunnittelussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaatimat tilatarpeet.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.01.2023 § 37

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.10.2022 § 593

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on suurimmalta osin valmistunut vuonna 2020. Hyväntoivonpuisto on suunniteltu aikaa kestäväksi. Puistossa liikkuvan henkilön turvallisuuden tunne on ollut yksi suunnittelua ohjannut tekijä. Puiston pääasiallinen tarkoitus on toimia virkistysalueena ja vehreänä jalankulun ja pyöräilyn väylänä. Erilaiset toiminnat tukevat puiston monipuolista käytettävyyttä. Puiston liikenteellisesti merkittävin reitti on puiston suuntaisesti kulkeva alueellinen jalankulun ja pyöräilyn väylä, joka tulee puiston eteläisen osan ja eri puiston osia yhdistävän sillan valmistuttua yhdistämään Ruoholahden merenrantaan. Puiston eteläosan rakentaminen on käynnissä ja sitä rakennetaan vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Hyväntoivonpuisto rajautuu yhdeksään katuun, jotka ovat Välimerenkatu, Länsisatamankatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu, Kap Horninkatu, Rionkatu, Hyväntoivonkatu, Malagankatu, Livornonkatu sekä Jätkäsaarenkuja. Katujen päihin puiston reunalle on suunniteltu portit korostamaan liikenneympäristön muutosta puiston ja katualueen välillä. Portit on asennettu kaikkien katujen päihin lukuun ottamatta Rionkatua, Hyväntoivonkatua sekä Jätkäsaarenkujaa. Rionkadulle ja Hyväntoivonkadulle porttien asennus on aikataulutettu vuodelle 2023. Jätkäsaarenkujan päähän ei ole suunniteltu porttia kujan ollessa liikenneympäristöltään erilainen muihin katuihin nähden. Jätkäsaarenkujalla kulku on sallittu ainoastaan jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Puiston reunoille katujen ja puiston rajalle on suunniteltu yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien liikennemerkit, jotka kertovat autoilun olevan kiellettyä puistossa. Liikennemerkit on asennettu kaikkien katujen paitsi Hyväntoivonkadun päähän. Puistossa ei ole huoltoajon tarvetta liiketilojen puolesta. Puistossa on kuitenkin muuta puiston kunnossapitoa edellyttävää huoltoajoa sekä kiinteistöjen pelastusreittejä, jotka on huomioitu suunnittelussa.

Autojen läpiajon estämiseksi puistossa kaupunkiympäristön toimiala tulee asentamaan puuttuvan liikennemerkin Hyväntoivonkujan päähän sekä siirtämään Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Kap Horninkadun liikennemerkkejä näkyvämmälle paikalle. Rionkadun ja Hyväntoivonkadun päähän puiston reunalle tullaan siirtämään tilapäisesti istutuslaatikot siksi ajaksi kunnes suunnitellut portit saadaan rakennettua puiston reunalle. Istutuslaatikot tulevat selkeyttämään ympäristön muutosta kadun ja puiston välillä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala tutkii kadun kalusteiden sijoittamista puistoon tavoitteena estää autojen läpiajon houkuttelevuutta visuaalisin keinoin. Uusien kadun kalusteiden suunnittelussa huomioidaan pelastusreittien ja puiston kunnossapidon vaatimat tilatarpeet.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi