Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet

HEL 2022-007418
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 451 §

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2023–2032 liitteen 1 mukaisena (Liite 1: Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet).

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 14.9.2022 mennessä. Sotepe-toimialan osalta sotepe-jaoston tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 19.9.2022 mennessä.

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen vuoden 2023 raamin ja laatimisohjeet kaupunginhallitus kehotti lauta- ja johtokuntia valmistelemaan talousarvioehdotuksensa seuraavin periaattein:

Talousarvioehdotuksen 2023 raami ja laatimisohjeet perustuvat:

  • Yleisen talouskehitykseen ja sotepe-muutoksen huomioimiseen kaupungin verorahoituksessa 2023–2025
  • Sotepe-muutoksen ja HKL:n yhtiöittämisen huomioimiseen strategian taloustavoitteissa (ml. sisäinen laskutus kaupungin ja sotepe:n välillä)
  • Kaupunkistrategian käyttötalouden vastuuperiaatteeseen sekä kokonaisinvestointien mitoittamisen tavoitteisiin (toiminnan ja investointien rahavirran taso sekä lainakannan kasvu)

Helsinki toteuttaa vastuutaan julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa. Kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2023 raami perustuu valtuustokauden alussa käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen. Strategian mukaisesti vuosittaiset talousarviot, ja tätä edeltävä talousarvioehdotuksen raami, eivät ylitä vastuuperiaatteen mukaista menotasoa.

Vastuuperiaatteen piiriin kuuluvat uuden talousarviohierarkian mukaisesti pääluokat 1–4, eli luvuista huomioitu pois pääluokan 5 luvut eli uusi Sotepe-toimiala, joka on valtiorahoitteinen ja ei kuulu vastuuperiaatteen piiriin.

Kaupunkitasoinen käyttötalouden kokonaisraami toimintamenoille vuodelle 2023 on 2 127 872 euroa, kun huomioidaan kaupunkitasoiset velvoitteet 4,4 milj. euroa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,37 % verrattuna talousarvioon 2022.

Kaupunkistrategiassa todetusti Helsinki on viime vuosina lisännyt investointejaan rohkeasti. Vastedeskin rohkea kasvu ja investoinnit luovat edellytykset vahvalle kaupunkitaloudelle. Investointien suunnittelussa tulee toimia pitkäjänteisesti ottaen huomioon hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen edellyttämä yhtä talousarviokierroksen vaihetta pidempi aikajänne. Talousarvioehdotuksen raamissa suunnitelmakaudella 2022–2025 kokonaisinvestoinnit on mitoitettu vuoden 2022 talousarvion 10-vuotisen investointiohjelman tasojen mukaisesti. Raamin 2023 toiminnan ja investointien rahavirta on kaupunkistrategian alijäämätavoitetta heikompi, jonka seurauksena strategiakauden investointitasoja voidaan joutua sopeuttamaan talousarvioehdotusten yhteensovitusvaiheessa tai tulevilla talousarviokierroksilla.

Vuoden 2021 aikana on tilastoitu ja vuoden 2022 aikana ennustetaan toteutuvaksi rakennuskustannusten merkittävää kustannusnousua. Venäjän käynnistämä hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittävää epävarmuutta rakennusmateriaalien saatavuuteen ja toimitusaikoihin, mikä vaikuttaa rakennushankkeiden kustannuksiin ja hankkeiden käynnistymisedellytyksiin.

Investointien ohjelmoinnissa vallitseva epävarmuus tulee huomioida hankkeiden priorisoinnissa ja aikataulutuksissa. Talousarvioehdotuksiin sisältyvää investointiohjelmaa laadittaessa on priorisoitava lakisääteisten palvelutarpeiden ja kokonaistaloudellisen omaisuuden hallinnan hankkeita sekä asuntotuotantotavoitteen (8 000 asuntoa) ja kaupunkiuudistuksen toteuttamista edistäviä hankkeita. Hankkeet tulee ohjelmoida toteutettavaksi oikea-aikaisesti siten, että kaupungin eri tavoitteiden tasapainoinen toteuttaminen on mahdollista.

Kaupunkistrategian keskeisenä tavoitteena on, että kaupungin investointeja ohjataan kokonaisuutena. Hankkeiden kustannustason nousu edellyttää rakentamisohjelmien ja hankkeiden ohjelmointien uudelleen tarkastelua ja aikataulujen sovittamista investointiraamin mahdollistamiin vuoden 2022 talousarvion yhteydessä esitettyihin taloussuunnitelman ja 10-vuotisen investointiohjelman mukaisiin määrärahatasoihin.

Raamiin sisältyvällä investointiraamin sitovuustason muutoksella kaupunkistrategian mukaisesti parannamme kykyämme investointien taloudelliseen arviointiin ja ajoitukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Jenni Torkkola, Erityissuunnittelija, puhelin: 040 729 1117

jenni.torkkola@hel.fi

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi