Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus, kaupunginkanslia

HEL 2022-007627
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 679 §

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen tarkistaminen ja edustajien nimeäminen yhteistyöryhmään

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Nasima Razmyarin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan eräiltä osin tarkistetun Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen, joka korvaa 27.6.2022 § 518 hyväksytyn yhteistyösopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus nimeää Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmään

- pormestari Juhana Vartiaisen

- apulaispormestari Daniel Sazonovin

- _______________________________ (Vihr.)

- ________________________ (SDP)

- kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan

- toimialajohtaja Juha Jolkkosen

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää yhteistyöryhmän sihteeristöön johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttisen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät omalta osaltaan saman sisältöiset päätökset.

Sulje

Kaupunginhallitus on päättänyt yhteistyösopimuksen hyväksymisestä 27.6.2022 § 518. Sopimuksessa määritellään Helsingin ja Uudenmaan yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovitaan yhteistyön organisoitumisesta. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat yhteistyöryhmään. Lisäksi asian jatkovalmistelun kuluessa on ilmennyt tarve tarkistaa sopimusta seuraavilta osin:

- yhteistyöryhmän sihteerin tehtävien hoitaminen muutetaan siten, että tehtävistä huolehtii sihteeristö, johon Helsinki ja kukin hyvinvointialue nimeävät yhden viranhaltijan (aiemmin oli päätetty, että Helsinki huolehtii sihteerin tehtävistä)- sopimuksen voimaantulon ja voimassaolon osalta muutetaan siten, että sopimus on voimassa 31.5.2025 (vaalikauden loppuun) saakka (aiemmin oli päätetty voimassaolosta 31.3.2024 saakka); yhteistyön toimivuuden ja organisoinnin arviointi poistetaan vuoden 2023 osalta liian pikaisena toimenpiteenä       

Asia on valmisteltu yhteistyöryhmässä (Sote-uudistuksessa HUS-yhtymän perustamisen valmistelun Uudenmaan tasoinen määräaikainen nk. HUS-UMA), johon kultakin hyvinvointialueelta (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä sekä kultakin alueelta ja Helsingistä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen. Helsinki on vastannut ryhmän sihteeritehtävistä. Hyvinvointialueiden valtuustojen toimikausi on alkanut 1.3.2022, mistä johtuen HUS-valmistelun poliittinen ohjaus on tullut hyvinvointialueiden osalta aluehallinnoilta.

Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingillä on jatkossakin ilmeisiä yhteisiä pitkäaikaisia edunvalvonnallisia intressejä sekä tarvetta tarkastella 1.1.2023 lukien sote-palvelujen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä laajasti koko Uudenmaan alueella mukaan lukien erikoissairaanhoidon palvelut ja muut HUSiin liittyvät kysymykset.

Sulje

Kaupunginhallitus 27.06.2022 § 518

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että myös Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät saman sisältöisen päätöksen.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi