Hankinta, luvattomien kaatopaikkojen ja leirien siivouspalvelu, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-007737
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Luvattomien kaatopaikkojen ja leirien siivouspalvelua koskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2023 - 2026

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö hyväksyi kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja päätti, että seuraavien tarjoajien kanssa tehdään luvattomien kaatopaikkojen ja leirien siivouspalvelua koskevat puitesopimukset:

 1. Vantaan Painepesu Oy
 2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy.

Yksikön päällikkö sulki Vs Turva-aidat Oy:n tarjouskilpailusta, koska yritys ei täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Yksikön päällikkö sulki Espoon KTK Oy:n tarjouskilpailusta, koska yritys ei täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia eikä tarjous täyttänyt tarjouksen sisällölle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Puitejärjestely on kilpailutettu hankintarenkaana, jonka muodostavat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sekä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Tämä päätös koskee kaupunkiympäristön toimialan osuutta hankinnasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee hankinnasta oman hankintapäätöksen.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudella on arvonlisäverottomana 700 000 euroa. Hankinnan ennakoituun arvoon oli laskettu mukaan hankintarenkaan molempien osapuolien hankintojen ennakoidut arvot. Puitesopimuskausi on neljä vuotta.

Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelun tarve määräytyy tapauskohtaisesti. Tilaaja ei sitoudu tilaamaan Sopimuksen kohteena olevia palveluja.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen hankintasopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet sekä selvityksen kuulumisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n) jätehuoltorekisteriin (jäterekisteriote).

Päätöksen perustelut

Hankinnan perustiedot

Hankittava palvelu käsittää Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien luvattomien kaatopaikkojen siivousta jätteistä. Alueelle kerääntyneiden jätteiden kuljettaminen poikkeaa selvästi tavanomaisesta Helsingin kaupungin viheralueilla työskentelevien puistotyöntekijöiden työnkuvasta jätteiden raskaan painon tai jätteiden tarkoituksenmukaiseen poiskuljettamiseen tarvittavan kaluston takia. Termi luvaton kaatopaikka on tässä termin luvaton leiri yläkäsite. Luvattomiin leireihin sisältyy myös leiriytymistä tai majoittumista ilman leiriytymislupaa. Siivoustyöhön sisältyy muun muassa huonekalujen, kodinkoneiden, mopojen, skoottereiden ja pienien vesikulkuneuvojen poistaminen luonnosta. Palveluun ei kuulu muiden ajoneuvojen, eikä risujen ja lehtien taikka maa-ainesten poistamista.

Puitejärjestelyyn valitaan 3 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 3.10.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-007737. Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on 3.10.2022 julkaistu EU-hankintailmoitus sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 16.11.2022 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti 4 tarjoajaa:

 • Espoon KTK Oy
 • Kiinteistösiivous Metsänen Oy
 • Vantaan Painepesu Oy
 • Vs Turva-aidat Oy.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnössä esitettiin lisäksi tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajan teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset ja niiden täyttymiseksi vaaditut selvitykset ilmoitettiin tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella.

Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella on ilmaistu mm. seuraavaa: Tarjoajalla oli oltava mm. kokemusta vähintään yksi (1) vuosi palvelukuvauksen mukaisista siivoustöistä tai kuorma-autokuljetuksista. Kokemukseksi hyväksytään 1.9.2019 jälkeen suoritettu palvelu.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Vs Turva-aidat Oy ei täytä esitettyä soveltuvuusvaatimusta, koska tarjoaja ei ole tarjouksessa esittänyt soveltuvuusvaatimuksena ollutta 1 vuoden täyttävää kokemusta. Näin ollen Vs Turva-aidat Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella on ilmaistu mm. seuraavaa: Tarjoajalla on käytössään seuraavat työvälineet, kalusto tai tekniset laitteet hankintasopimuksen toteuttamiseksi.

Vaatimukset työvälineille, kalustolle tai teknisille laitteille: Tarjoajalla tulee olla sopimuskaudella käytössään:

 • umpinainen kevytkuorma-auto (kokonaismassa on yli 3500 kg ja enintään 7500 kg) perälautanostimella (750 kg), EURO VI,
 • vinssi vähintään 900 kg ja vaijeri vähintään 150 m.
 • nelivetomönkijä perävaunulla
 • kottikärryt.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Espoon KTK Oy oli ilmoittanut kaluston tulevan toiselta yritykseltä.

Tarjoaja ei ollut kuitenkaan tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä alihankkijaa tai voimavara-alihankkijaa soveltuvuusehdot täyttääkseen eikä ilmoittanut tekevänsä tarjousta ryhmittymänä. Yritys ei ollut toimittanut tarjouksensa liitteenä voimavara-alihankkijan eikä ryhmittymän ESPD-liitettä.

Espoon KTK Oy ei ollut tarjouksessa ilmoittanut käyttävänsä alihankkijaa tai voimavara-alihankkijoita palvelun suorittamiseen. Yrityksen tarjouksessa esittämät palvelua tekevät työntekijät olivat kuitenkin toisen yrityksen palveluksessa, eikä näin ollen tarjoajan resursseja.

Espoon KTK Oy:ltä pyydettiin täsmennystä tarjouksen sisältöön koskien yrityksen referenssejä sekä tarjouksen liitteessä ilmoitetun toisen yrityksen osuutta palvelun tuottamisessa.

Espoon KTK Oy ilmoitti täsmennyksessään käyttävänsä toisen yrityksen kalustoa ja henkilökuntaa palvelun suorittamiseen. Lisäksi yritys toimitti täsmennyksen yhteydessä toisen yrityksen ESPD-lomakkeen.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehto- ja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Jos tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:n mukaisesti tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteita.

Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö ei ole voinut antaa mahdollisuutta muuttaa tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen niin olennaisesti, että tarjoaja voisi vasta tarjousajan jälkeen ilmoittaa käyttävänsä voimavara-alihankkijaa tai muodostavansa ryhmittymän toisen yrityksen kanssa tai että tarjoaja voisi vasta tarjousajan jälkeen toimittaa tarjouksesta kokonaan puuttuneen ESPD-lomakkeen voimavara-alihankkijan osalta. Voimavara-alihankkijan tai ryhmittymän jäsenen ESPD-lomakkeen puuttuminen tarjouksesta tarkoittaa sitä, että tarjoajan soveltuvuuden arvioiminen ei ole ollut mahdollista. Näin ollen Espoon KTK Oy tulee sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi.

Kaikki muut tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja täyttävät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimustoimittajien valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan halvimman hinnan perusteella.

Halvinta hintaa voitiin käyttää vertailuperusteena, koska hankintaa koskevat laatutekijät otettiin huomioon tarjoajaa koskevissa soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan kohteelle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa.

Puitesopimustoimittajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet tarjoajat liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisessa etusijajärjestyksessä:

 1. Vantaan Painepesu Oy
 2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä tarkoitetut rikosrekisteriotteet ja on todettu, ettei hankintalaissa tarkoitettuja poissulkemisperusteita ilmennyt. Lisäksi valittujen tarjoajien on tullut antaa selvityksen kuulumisestaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n) jätehuoltorekisteriin (jäterekisteriote).

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Sopimuksen mukaiset toimeksiannot tilataan ensisijaisesti puitejärjestelyä koskevan hankintapäätöksen mukaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä ensimmäisenä olevalta Palveluntuottajalta, jolla on toimeksiantoon vaadittavat resurssit ja lisäksi käytettävissä toimeksiantoon vaadittavaa pätevää työvoimaa työn toteuttamiseen.

Mikäli etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen Palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa tai Palveluntuottajan kanssa ei päästä yksimielisyyteen toimeksiannon sisällöstä, aikataulusta, henkilöistä ja tuntimäärästä tai muista Tilaajan tilauksessaan edellyttämistä vaatimuksista, käynnistetään neuvottelut etusijajärjestyksessä seuraavana olevan Palveluntuottajan kanssa.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa ja tilata palvelu etusijajärjestyksessä seuraavana olevalta Palveluntuottajalta seuraavien puitesopimuksessa tarkemmin määriteltyjen ehtojen mukaisesti:

 • Passiivisuus
 • Palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa
 • Aikataulusta tai enimmäishinnasta ei päästä yhteisymmärrykseen
 • Palveluntuottaja ei aloita sovitussa aikataulussa
 • Lisätyö tai jatkotilaus
 • Sopimuspalveluntuottajalla on erityisosaamista (objektiivinen arvio)
 • Sopimusrikkomus
 • Ensisijainen Palveluntuottaja on suljettu puitejärjestelystä
 • Esteellisyys.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 20.9.2022 § 507) mukaan kunnossapitoyksikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Kunnossapitoyksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta

Päätös tullut nähtäväksi 15.12.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jörgen Andreasen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 39735

jorgen.andreasen@hel.fi

Susanna Wall, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 42177

susanna.wall@hel.fi

Päättäjä

Pekka Isoniemi
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.