Toivomusponsi, kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien kiinteistöjen asemakaavamuutoksissa ennakoitava alueelliset tilatarpeet

HEL 2022-008093
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 357 §

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilatarpeiden ennakoinnista

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.6.2022 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 15.6.2022 Käpylän Onnentie 18 asemakaavan muutoksen (nro 12765) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu Mari Holopaisen tekemän toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siihen, miten kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien kiinteistöjen asemakaavamuutosten ja kiinteistökauppojen yhteydessä arvioidaan nykyistä ennakoivammin alueelliset tilatarpeet, toimiva väliaikaiskäyttö sekä kohtuulliset ja turvalliset koulumatkat.

Ponnesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet - jaoston lausunnot.

Vastuu palveluverkon kehittämisestä on tilojen käyttäjätoimialoilla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää kaupunkiympäristön toimialalle palvelutarpeen muutokseen liittyvät tilatarpeet, jotka sisältävät aikataulun ja toiminnalliset vaatimukset. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelu vastaa kaupungin omistuksessa olevista tiloista ja niiden ylläpidosta sekä uusien toimitilojen hankkimisesta kaupungin tarpeisiin. Palvelu tekee säännöllistä yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut -yksikön sekä kaavoituksen ja kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien kanssa.

Asemakaavavalmistelun yhteydessä arvioidaan ja ennakoidaan aluerakentamisen ja kaavoituksen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen, olemassa olevien tilojen kehittämismahdollisuuksiin ja väliaikaiskäyttöön sekä tonttitarpeisiin palvelutoimintaa varten.

Uusien alueiden kaavoittamisen yhteydessä sekä kaavamuutosalueilla tarkastellaan alueen palvelutarvetta ja suunniteltuja hankkeita ja varataan tarvittaessa palveluja varten tontteja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suunnittelee alueen koulujen ja päiväkotien palveluverkoston palvelut ennakoiden väestöennusteen mukaista palvelutarvetta. Tarvittaville palveluille hankintaan joko olemassa olevat tilat tai niille rakennetaan uudet tilat.

Kaupungin omistamat rakennukset ovat pääsääntöisesti eri toimialojen palveluverkon käytössä. Tyhjiksi jääneille tiloille etsitään uusia käyttötarkoituksia tai niistä luovutaan. Toimitilastrategian mukaan kaupungilla ei tule olla tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutarpeita.

Kaupunki on aloittamassa tilojen tilapäisen vuokraamisen kulttuuri - ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön. Vuokraustoiminnasta vastaava operaattori kilpailutetaan vuoden 2023 aikana. Vuokrattavat tilat ovat sellaisia, jotka ovat jääneet toimialoilta tyhjiksi ja joista tarkoitus luopua. Tilapäiseen vuokraamiseen soveltuvien tilojen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Tilapäinen vuokraustoiminta ei saa myöskään aiheuttaa ylläpitokustannusten merkittävää nousemista tai kiinteistön arvon alenemista.

Kaupunkitasoisesti palveluverkkotyötä ja tilojen käyttöä suunnitellaan toimialojen kanssa kaupunginkanslian vuonna 2022 perustamassa työryhmässä.

Syksyllä 2022 kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimesta on tehty esitys siitä, että jatkossa isompien kaavojen yhteydessä alueen kaavoituksesta kootaan kerrosalainventaari ja kuvataan, miten se suhtautuu alueen rakentamisennusteeseen ja siitä johdettuun väestöennusteeseen. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut toimittaa arvion kaavan vaikutuksesta toimialan palvelutarpeeseen ja mahdollisiin tilatarpeisiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palveluiden kehittämistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio- ja toisen asteen opetuksessa sekä vapaan sivistystyöhön eli työväenopistojen toiminnassa. Toimialan tilapalvelut ja palvelukokonaisuudet arvioivat mahdollisimman ennakoivasti niiden tilatarpeita. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa väestöennusteet, kaupungin linjaukset lähipalveluista ja koulumatkojen pituuksista sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymät palveluverkkosuunnittelun periaatteet vuodelta 2020.

Vastaus on saatujen lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.03.2023 § 56

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta alueellisten tilatarpeiden ennakoimisesta kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien kiinteistöjen kaavamuutoksissa seuraavan lausunnon:

Vastuu palveluverkon kehittämisestä on tilojen käyttäjätoimialoilla ja tilaverkon kehittämisestä kaupunkiympäristötoimialan Rakennukset ja yleiset alueet – palvelukokonaisuuden Tilat-palvelulla. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää kaupunkiympäristön toimialalle palvelutarpeen muutokseen liittyvät tilatarpeet, jotka sisältävät aikataulun ja toiminnalliset vaatimukset. Tilat-palvelun tehtävänä on toimitilojen hankkiminen ja toteuttaminen kaupungin tarpeisiin sekä kaupungin tilaomaisuuden hallinta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palveluiden kehittämistä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio ja toisen asteen opetuksessa sekä vapaan sivistystyöhön eli työväenopistojen toiminnassa. Toimialan tilapalvelut ja palvelukokonaisuudet arvioivat mahdollisimman ennakoivasti tilatarpeita palveluiden järjestämiselle. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa väestöennusteet, kaupungin linjaukset lähipalvelusta, koulumatkojen pituuksista ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymät palveluverkkosuunnittelun periaatteet vuodelta 2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kaavoituksen, tilaomaisuuden, rakennuttamisen sekä kaupunginkanslian aluerakentamisprojektien kanssa. Asemakaavavalmistelun yhteydessä arvioidaan ja ennakoidaan aluerakentamisen ja kaavoituksen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen, olemassa olevien tilojen kehittämismahdollisuuksiin ja väliaikaiskäyttöön sekä tonttitarpeisiin palvelutoimintaa varten.

Syksyllä 2022 kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimesta on tehty esitys, miten jatkossa isompien kaavojen yhteydessä kootaan alueen kaavoituksesta kerrosalainventaari ja kuvataan, miten tämä näyttäytyy kaupunginkansliassa laadittavassa rakentamisennusteessa ja siitä johdetussa väestöennusteessa. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut toimittaa arvion kaavan vaikutuksesta toimialan palvelutarpeeseen ja mahdollisiin tilatarpeisiin.

28.02.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 09.03.2023 § 22

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden Tilat-palvelu vastaa kaupungin omistuksessa olevista tiloista ja niiden ylläpidosta sekä uusien toimitilojen hankkimisesta kaupungin tarpeisiin. Tilat-palvelu tekee säännöllistä yhteistyötä Kasvatus - ja koulutusalan Tilapalvelut yksikön sekä kaavoituksen kanssa.

Uusien alueiden kaavoittamisen yhteydessä sekä kaavamuutosalueilla tarkastellaan alueen palvelutarvetta ja suunniteltuja hankkeita ja varataan tarvittaessa palveluja varten tontteja. Palveluverkon kehittäminen on kunkin toimialan vastuulla. Koulujen ja päiväkotien palveluverkosta vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joka suunnittelee alueen palvelut ennakoiden tulevaa väestöennusteen mukaista palvelutarvetta.

Palvelulle hankintaan joko olemassa olevasta rakennuskannasta tilat tai niille rakennetaan uudet tilat.

Kaupungin omistamat rakennukset ovat pääsääntöisesti eri toimialojen palveluverkon käytössä. Tyhjiksi jääneille tiloille etsitään uusia käyttötarkoituksia tai niistä luovutaan. Kaupungilla ei tule olla toimitilastrategian mukaan tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.

Kaupunki on aloittamassa tilojen tilapäisen vuokraamisen kulttuuri - ja vapaa-ajan toimijoiden käyttöön. Vuokraustoiminnasta vastaa kilpailutettu operaattori, joka kilpailutetaan vuoden 2023 aikana. Vuokrattavat tilat ovat sellaisia, jotka ovat jääneet toimialoilta tyhjiksi ja niistä on tarkoitus luopua. Tilapäiseen vuokraamiseen soveltuvien tilojen tulee olla turvallisia ja terveellisiä. Tilapäinen vuokraustoiminta ei myös saa aiheuttaa ylläpitokustannusten merkittävää nousemista tai kiinteistön arvon alenemista.

Kaupunkitasoisesti palveluverkkotyötä ja tilojen käyttöä suunnitellaan myös kaikkien toimialojen kanssa kaupungin kanslian vuonna 2022 aloittamassa kaupunkitasoisessa työryhmässä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Heini Koskensalo-Kleemola, erityisasiantuntija: 31042139

heini.koskensalo-kleemola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi