Vuokraus, toimitila, Vuosaarentie 7, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

HEL 2022-008728
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Vuokraus, toimitila, Vuosaarentie 7, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Vuosaarentie 7, 00980 Helsinki, sijaitsevasta tyhjästä koulurakennuksesta (4438) yhteensä n.1 866 m2 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön.

Toimitilan arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 6,20 euroa/m²/kk, 11 569,20 euroa/kuukausi ja 138 830,40 euroa /vuosi. Neliövuokrassa on huomioitu tarvittavien käytävien ja wc-tilojen jyvitys. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä arvonlisäveroton yleiskustannus, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/htm²/kk.

Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Määräaikainen hallintasopimus alkaa 1.8.2022 ja se päättyy 31.1.2024. Sopimuksen päättymisajankohta on sidottu kohteen purkuaikatauluun. Kaupunkiympäristön toimiala varaa oikeuden muuttaa sopimuksen päättymisajankohtaa purkuaikataulun mahdollisten muutosten mukaisesti. Kohteen purkuaikataulu varmistetaan syyskuussa 2023 ja sopimuksen päättymisajankohta varmistetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa tämän mukaisesti.

Tiloissa on kielletty tulityöt sekä vaarallisten aineiden käyttö ja/tai säilyttäminen. Jos tiloissa tehdään savi-, valu- tai kipsitöitä tulee kyseisiin tiloihin asentaa erillinen hiekan/kipsin erotuskaivo. Tällainen mahdollinen muutostyö on vuokralaisen kustannettava.

Edellisten ehtojen lisäksi vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021-2025 on 13 painopistealuetta. Yksi niistä on ”Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja”. Strategian mukaisesti Helsingin kaupunki helpottaa tilojen ja alueiden käyttöä tapahtumiin ja kulttuuritoimintaan sekä keventää sääntelyä. Tyhjillään oleva, purkua odottava koulurakennus, on mahdollista osittain vuokrata kulttuurin ja vapaa-ajantoimialalle, joka edelleen vuokraa tiloja taitelijoille työtiloiksi.

Päätös tullut nähtäväksi 01.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Pohjapiirustus vuokrattavasta tilasta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.