Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-192-22

HEL 2022-008766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, opinto-ohjaaja, työavain KASKO-03-192-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita määräaikaiseen virkasuhteeseen opinto-ohjaajan tehtävään 1.8.2022- 31.7.2023 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän alkaessa sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5.

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-192-22 aikana 16.6. – 29.6.2022. Rekrytointi oli anonyymi. Määräaikaan 29.6.2022 klo 16 mennessä tehtävään haki kaksitoista (12) henkilöä. Hakijoista viisi (5) oli kelpoisia.

Opinto-ohjaajan työnkuvaan kuuluu ohjaus opiskelupolun eri vaiheissa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisesta ura- ja elämänsuunnitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Opinto-ohjaaja toimii osana oppimisyhteisöjä ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Opinto-ohjaaja edistää opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Oppilaitoksen koulutus- ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekeminen, koulutusneuvonta ja yhteistyö kaupungin ohjausverkostoissa ovat keskeinen osa opinto-ohjaajan työtä onnistuneiden opiskelupolkujen takaamiseksi.

Hakemuksessa arvostettiin lisäksi kehittävää otetta ja joustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä, palveluhenkisyyttä sekä kykyä yhteisohjautuvuuteen.

Eduksi luettiin kokemus eri ikäisten monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus ja joustava toiminta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin kaikki kelpoiset hakijat ja yksi ei-kelpoinen hakija, jolla oli opinnot vielä kesken. Ryhmähaastattelu pidettiin 30.6.2022 teamsin välityksellä. Haastatteluun osallistui kolme (3) kutsuttua. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Satu Suihkonen ja Marianne Hellsten.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaiset kelpoisuusehdot.

Valitulla on tehtävän edellyttämä soveltuva tutkinto sekä opinto-ohjaajan pätevyys.

********** on toiminut ammatillisessa koulutuksessa seitsemän vuotta eri tehtävissä. Valitulla on vahvaa näyttöä opiskelijoiden ohjauksesta eri opintopolun vaiheissa, monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Valittu tuntee palveluverkoston ja on toiminut kaupungin ohjausverkostoissa. Valittu on aikaisemmissa työtehtävissä osoittanut omaavansa hyvät vuorovaikutustaidot, kyvyn itsenäiseen työskentelyyn ja työn kehittämiseen sekä tehnyt tuloksellista ohjaustoiminnan kehittämistä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla on parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille.

Päätös tullut nähtäväksi 04.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Päättäjä

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1