Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-53-22

HEL 2022-008767
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun maastomittausyksikön läntisen maastomittaustiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetti päätti valita maastomittausyksikön läntisen maastomittaustiimin tiimipäällikön virkaan (060089) maanmittausinsinööri ********** 1.10.2022 alkaen 3 228,54 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 15.6.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.6.-11.7.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla ja LinkedInissä.

Tiimipäällikkö toimii noin 15 hengen tiimin lähiesihenkilönä ja vastaa läntisen maastopiirin maastomittaustiimin töiden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä työturvallisuudesta. Lisäksi hän vastaa tiimin tarvikehankinnoista ja mittauskaluston kunnosta. Työtehtäviä ohjaavat
rakentamisen ja kiinteistötoimitusten aikataulut sekä asiakastilaukset. Tehtävään liittyy huomattava määrä itsenäistä vaikutusmahdollisuutta ja päätäntävaltaa. Tiimipäällikkö on osaltaan vaikuttamassa myös maastotiimien tulevaisuuden ohjelmistovalintoihin ja mittausteknologioiden käyttöönottoon.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan korkeakoulututkinto sekä
suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta maanmittausalan maastomittaustehtävistä. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan alan lainsäädännön ja maanmittaustekniikan sekä mittauslaitteistojen erinomaista hallintaa sekä aitoa kiinnostusta työskennellä esihenkilötehtävissä. Tehtävään valittavan tulee lisäksi omata hyvät tiimiyhteistyötaidot sekä olla kiinnostunut alan kehityksestä ja asiakaskokemuksen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus projektinvetotehtävistä ja/tai esihenkilötyöstä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän henkilöä. Yksi hakijoista ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten
perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää aiempaa työn- ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy tiimipäällikön tehtäväalueisiin. Hakijoita haastattelivat yksikön päällikkö Simo Gröhn ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen ajalla 13.-14.7.2022.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten ja kelpoisuusehtojen lisäksi huomioita mahdolliseen aiempaan kokemukseen esihenkilötyöstä ja/tai projektin vastuutehtävistä. Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomioita maanmittausalan kehitysnäkymiin, työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen sekä näkemyksiin valmentavasta johtamisesta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Molemmilla hakijoilla on pitkää ja monipuolista kokemusta sekä osaamista maanmittaustehtävistä ja yleisesti maanmittaustekniikasta. Tämän lisäksi molemmat hakijat hallitsevat mittauslaitteistojen käytön.

**********

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Häntä haastattelivat 25.8.2022 kaupungingeodeetti Tiina Talvitie, yksikön päällikkö Simo Gröhn ja HR-asiantuntija Lea Petäjäaho-Pekkanen.

Perustelu valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa
hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tehtävässä edellytetään aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua
maanimittaustekniikan ja mittauslaitteistojen erinomaista hallintaa sekä
alan lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä edellytettiin aiempaa työkokemusta maastomittausalan maastomittaustehtävistä. Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että aiempi kokemus projektinvetotehtävistä ja/tai esihenkilötyöstä katsotaan eduksi.

Virkaan valittavalta edellytetään kelpoisuusehtojen lisäksi hyviä tiimiyhteistyötaitoja ja aitoa kiinnostusta toimia esihenkilötehtävissä. Valinnassa kiinnitettiin huomioita myös hakijoiden hakemuksella ja haastatteluissa esiin tuomiin näkemyksiin ja kiinnostukseen maanmittausalan kehitykseen liittyen.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kaupungingeodeetti katsoo, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

**********

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Simo Gröhn, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 28414

simo.grohn@hel.fi

Päättäjä

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-53-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-53-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.