Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, Horizon Climate neutral and Smart cities Mission, XChange -projekti

HEL 2022-008809
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 60

Osallistuminen EU:n Horizon-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”XChange”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen EU:n Horizon-ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”XChange”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 651 462 euroa varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Haettava tuki kattaa kulut kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

Kansainvälisen XChange-hankkeen tavoitteena on edistää aktiivisten liikkumistapojen suunnittelua ja käyttöönottoa jakamalla parhaita käytäntöjä eurooppalaisten kaupunkien kesken. Helsingin kaupunki osallistuu italialaisen Isinnovan koordinoimaan hankkeeseen partnerina ja Helsingin osahankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2027.

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että Helsinki osallistuisi partnerina XChange-hankkeella Horizon-rahoitusohjelman hakuun ”HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility”. Horizon Europe on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma, joka muun muassa torjuu ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee EU:n kilpailukykyä ja kasvua.

Hankkeessa selvitetään muun muassa Kööpenhaminan ja Amsterdamin kaupunkien suunnitteluesimerkkien sekä partnerikaupunkien välisen yhteistyön kautta, millaisilla liikenneratkaisuilla saavutetaan tasa-arvoista ja kestävää kaupunkiympäristöä. Hankkeen toimet pyrkivät toteuttamaan EU:n Climate Neutral and Smart Cities Mission- operaation tavoitteita edistämällä päästöttömiä, jaettuja, aktiivisia ja ihmislähtöisiä liikkumismuotoja. Hankkeeseen valitaan Helsingistä Living Lab -kohde, johon haetaan konkreettisia suunnitteluratkaisuja parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja toteutuneista muista suunnittelukohteista mallia ottamalla yhteissuunnittelun keinoin. Kohde valikoidaan sen mukaan, missä erityisesti kävely-ympäristön sekä pyöräliikenteen turvallisuuteen tarvitaan toimenpiteitä. Living Lab -kohteen suunnittelu sidotaan Kävelyn edistämisohjelmassa määriteltyihin toimenpiteisiin, kuten kävelyhierarkian ja katutypologioiden määrittämiseen. Kohteissa toteutetaan myös pyöräliikenteen olosuhteiden parannustoimia, kaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon sekä suunnitteluohjeen mukaisesti.

Helsingin priorisointiperiaatteiden mukaan kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ovat etusijalla liikennejärjestelmän kehittämisessä, jotta saavutetaan liikenteen päästövähennystavoitteet. Aktiivisten kulkumuotojen edistämisen kautta Helsinkiä kehitetään niin ekologisesti kuin myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmäksi. Kävely ja pyöräily tukevat kaupungin sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä parantamalla kansanterveyttä ja saavutettavuutta tulotasosta riippumatta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä on selkeitä synergiaetuja kaupunkitilan korkean laadun ja viihtyisyyden saavuttamisessa. Tähän pystytään hankkeen kautta hakemaan kansainvälisiä esimerkkejä ja sovellettavia ratkaisuja kaupunkisuunnittelun esimerkkikaupungeista. Hanke toteuttaa kaupunkistrategian kohtia hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä, liikenneratkaisut sujuvan arjen perustana, kestävää kasvua kaikkien hyväksi sekä kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä.

Hankkeen pääpartnerina ja rahoituksen hakijana toimii tutkimuslaitos Istituto di Studi per I´lntegratzione dei Sistemi (Isinnova) Italiasta. Helsingin kaupunki, Amsterdam, Kööpenhamina, Bordeaux, Cadiz, Dublin, Gdansk, Ljubljana, München, Riika, Rooma ja Torino osallistuvat hankkeeseen partnereina. Kaupunkien lisäksi hankkeessa on mukana erilaisia tutkimusinstituutteja ja kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat tukipartnereina tiedonvaihdossa ja hankkeen koordinoinnissa. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on noin 12 000 000 euroa, josta EU-tuen osuus on 100 prosenttia. Helsingin kaupungin suunniteltu partneriosuus on 651 462 euroa, jonka tuki kattaisi kokonaisuudessaan. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2023–2027.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Toimialajohtajan esitys hankkeesta XChange

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.