Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma

HEL 2022-008842
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 559 §

Hiilineutraali Helsinki- päästövähennysohjelman päivityksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hiilineutraali Helsinki-ohjelman kaupungin päästövähennystyötä ohjaavaksi dokumentiksi toimenpiteiden määrittelyn, ohjelman seurannan ja ohjauksen sekä ohjelman päivityksen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä ohjelmassa esitetyt prioriteetit ja ohjelman liitteessä esitetyt toimenpiteet vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus kehotti, että osana toimenpideohjelman jatkotyötä kanslia ja toimialat selvittävät yhteistyössä mahdollisuuksia alentaa lämmitystä julkisissa tiloissa silloin kun siitä ei koidu kenellekään oleellista haittaa. Hiilipäästöjen vähentämisen ohella asiaa tulee tarkastella osana lämmityskustannusten nousun hallintaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Lisätään otsikon “Tavoitteen seuranta ja toimenpiteiden päivitys” jälkeisen ensimmäisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi:

“Kunnianhimoinen ilmastovastuu -ohjelmaryhmä sekä operatiivinen Hiilineutraali Helsinki -ryhmä raportoivat kaupunginhallitukselle tavoitteiden seurannasta syksyisin noin puoli vuotta ennen tilinpäätöstä. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti päästövähennystoimien määrittely, toimenpiteiden edistyminen ja tarvittaessa toimenpiteiden lisääminen.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunginhallitus kehottaa, että osana toimenpideohjelman jatkotyötä kanslia ja toimialat selvittävät yhteistyössä mahdollisuuksia alentaa lämmitystä julkisissa tiloissa silloin kun siitä ei koidu kenellekään oleellista haittaa. Hiilipäästöjen vähentämisen ohella asiaa tulee tarkastella osana lämmityskustannusten nousun hallintaa.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Kasper Kivistö, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 1 (5 tyhjää).

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään otsikon “Tavoitteen seuranta ja toimenpiteiden pa¨ivitys” jälkeisen ensimmäisen kappaleen viimeiseksi lauseeksi: “Kunnianhimoinen ilmastovastuu -ohjelmaryhmä sekä operatiivinen Hiilineutraali Helsinki -ryhmä raportoivat kaupunginhallitukselle tavoitteiden seurannasta syksyisin noin puoli vuotta ennen tilinpäätöstä. Raportoinnissa huomioidaan erityisesti päästövähennystoimien määrittely, toimenpiteiden edistyminen ja tarvittaessa toimenpiteiden lisääminen.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Kivistö, Kasper Vihreä valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 0 5 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Hiilineutraali Helsinki-ohjelman kaupungin päästövähennystyötä ohjaavaksi dokumentiksi toimenpiteiden määrittelyn, ohjelman seurannan ja ohjauksen sekä ohjelman päivityksen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä ohjelmassa esitetyt prioriteetit ja ohjelman liitteessä esitetyt toimenpiteet vuodelle 2022.

Sulje

Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030, nollaavansa päästönsä vuoteen 2040 mennessä ja pyrkivänsä tämän jälkeen hiilinegatiivisuuteen (Kasvun paikka -Helsingin kaupunkistrategia 2021-2015).

Nyt päivitettävän päästövähennysohjelman tavoitteena on hiilineutraalius, joka tarkoittaa sitä, että vertailuvuoden 1990 suorista päästöistä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosenttia ja loput (enintään 20 %) voidaan kompensoida. Myöhemmässä nollahiilitavoitteessa tätä ulkopuolisen kompensoinnin mahdollisuutta ei enää ole, vaan päästöt tulee vähentää tasolle, jossa kaupungin omat hiilinielut pystyvät kompensoimaan jäljelle jääneet päästöt.

Vuonna 2021 Helsingin suorat kokonaispäästöt olivat 2 345 kt CO2 eq, eli päästöt olivat vähentyneet 33 prosenttia vertailuvuodesta 1990.

Nykyisillä toimenpiteillä päästöt vuonna 2030 tulevat olemaan 1 098 kt CO2 eq, kun hiilineutraalius edellyttää päästöjen vähentämistä 702 kt CO2 eq tasolle. Päästövähennys vuoden 1990 vertailutasosta on 69 prosenttia. Näin ollen nykyiset toimet eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen, vaan tarvitaan vaikuttavampia lisäisiä toimia ja nykyisten toimien tarkentamista vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Lisäisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia toimia, jotka eivät tapahdu joka tapauksessa esimerkiksi virkatyön osana ja jotka näin ollen edellyttävät toteutuakseen ohjelmointia päästövähennysohjelmaan.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen on aikaa noin kaksi valtuustokautta. Jotta teknologiseen kehitykseen, poliittiseen ja muuhun ohjaukseen sekä muihin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin pystytään reagoimaan riittävän nopeasti, valtuustokauden mittaiset toimenpidekokonaisuudet eivät enää ole tarkoituksenmukaisia. Tarkasti kohdennetulla seurannalla varmistetaan, että päästövähennystavoitteen saavuttaminen edistyy. Seurantaa tehdään vuosittain riittävien lisäisten toimien määrittelemiseksi ja sen pohjalta ohjelmaan voidaan säännöllisesti sisällyttää tarvittavat uusimpaan tietoon perustuvat toimet.

Toimenpiteiden valmisteluvaiheessa varmistetaan, että toimien lisäisyys, päästövähennysvaikutus, mittari, kustannusvaikutus sekä vastuutaho on selvästi määritelty ja toimet ovat perusteltuja.

Lisäisyydellä varmistetaan, että ohjelmassa kohdennetaan resurssit ensisijaisesti niihin toimiin, jotka eivät jo liity varsinaiseen linjatyöhön tai muualla määriteltyihin toimiin. Tähän ohjelmaan sisällytetään vain sellaiset toimenpiteet, jotka eivät toteutuisi ilman ohjelman antamaa tukea, ja jotka ovat päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä. Toimenpiteiden määrittäminen on sidottu suorien päästöjen osalta sektorikohtaisiin skenaarioihin, joiden avulla pyritään varmistamaan BAU (Business As Usual) -kehityksen ja päästövähennystavoitteen välisen erotuksen häviäminen.

Jatkossa päästövähennysohjelman toimenpiteet päivitetään vuosittain ja hyväksytään talousarvion yhteydessä. Samassa yhteydessä raportoidaan toteutunut päästökehitys sektoreittain sekä uusien ehdotettujen toimenpiteiden arvioitu vaikutus tulevaan päästökehitykseen. Päivityksen yhteydessä varmistetaan, että uudet lisäiset toimenpiteet tukevat päästövähennystavoitteen saavuttamista silloinkin, kun aiemmilla kausilla on jääty tavoitteesta jälkeen. Tämä lähestymistapa vastaa olennaisilta osiltaan Oslon kaupungin ilmastobudjetiksi kutsuttua ohjelmointitapaa.

Seurannan keskeisimpänä indikaattorina toimii kaupungin kokonaispäästökehitys. Tavoitteen etenemistä seurataan lisäksi seuraavien sektorikohtaisten indikaattoreiden kautta:

  • kaukolämmön ominaispäästökerroin (indikaattori Helenin kehitysohjelmasta);
  • lämmön kokonaiskulutus;
  • liikenteen kokonaispäästöt; sekä
  • sähkönkulutuksen päästöt (sis. kulutetun sähkön määrä ja sähköntuotannon päästökerroin).

Lisäksi seurataan toimenpiteiden päästöluokituksen jakaumaa sekä yksittäisten toimenpiteiden etenemistä silloin, kun se on strategisen kokonaiskuvan hahmottamisen, tilannekuvan ylläpitämisen sekä resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen kannalta tarpeellista. Yksittäisten toimenpiteiden mittarit määritellään toimenpiteestä linjaamisen yhteydessä.

Sulje

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 545

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen ja projektinjohtaja Susa Eräranta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kaisa-Reeta Koskinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 22816

kaisa-reeta.koskinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kaisa-Reeta Koskinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 22816

kaisa-reeta.koskinen@hel.fi