Vuokraus, vuokraoikeuden siirto, Hallkullanniemi 8, P. Jalosaari Oy, Eshe Oy

HEL 2022-009034
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Vuokrantarkistus, Hallkullanniemi 8, Eshe Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti tarkistaa Eshe Oy:n kuukausivuokraa osoitteessa Hallkullanniemi 8, 00990 Helsinki, 71,33 euroa alemmaksi tulipalossa tuhoutuneen saunan osalta 16.7.2023 lukien. Uusi kuukausivuokra on 4 130,65 + alv 24 %.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Hallkullanniemi 8, 00990 Helsinki, sijaitsevan Vuosanta -nimisen kiinteistön. Se on ollut vuokrattuna 1.8.2022 alkaen Eshe Oy:lle ja nykyinen kuukausivuokra on 4 201,98 euroa + alv 24 %.

Kiinteistön pienempi saunarakennus tuhoutui käyttökelvottomaksi 16.7.2023 tapahtuneessa tulipalossa eikä yrityksen ole enää ollut mahdollista käyttää sitä liiketoiminnassaan.

Vuokralainen pyytää tapahtuneen johdosta vuokran alennusta 16.7.2023 lukien.

Päätös tullut nähtäväksi 14.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ritva Frejsting, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 31992

ritva.frejsting@hel.fi

Päättäjä

Maarit Kontio
va. tiimipäällikkö