Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, opettaja (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), työavain KASKO-03-215-22

HEL 2022-009326
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, opettaja (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), työavain KASKO-03-215-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Stadin ammattiopiston koulutuspäälliköt ********** päättivät valita määräaikaisen työsuhteeseen **********

Määräaikainen työsuhde on voimassa 1.8.-31.12.2022. Työsuhteeseen valitulle koeaika on kaksi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-215-22 ajalla 4.-18.7.2022.

Määräaikaisen työtehtävän sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 4. Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus. Määräaikaisessa tehtävässä kelpoisuusvaatimusten täyttävien hakijoiden puutteessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Työpaikkailmoituksessa ilmoitettiin, että opetusta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Työpaikka ilmoituksessa katsottiin eduksi monipuolinen kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Työtehtävässä edellytettiin työkokemusta varhaiskasvatuksen ja ohjauksen työtehtävistä tai perhetyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli seitsemällä (7) hakijalla, jotka kutsuttiin ryhmähaastatteluun. Haastatteluun osallistui kuusi (6) hakijaa. Yksi hakijoista perui hakemuksena hakuajan päätyttyä.

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset ehdot.

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäälliköt katsoivat hakijoiden koulutuksen sekä hakemuksessa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Valitulla on opetustehtävän kannalta soveltuva sosionomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä vaadittava työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Hänen valintaansa puoltaa käytännön kokemus opetettavalta alalta ja osoitettu osaaminen työtehtävässä edellytettävän osaamisen osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 29.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva-Kaisa Suvanto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

eeva-kaisa.suvanto@hel.fi

Päättäjä

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3