Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, opettaja, työavain KASKO-03-158-22

HEL 2022-009453
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, opettaja, työavain KASKO-03-158-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Stadin ammattiopiston koulutuspäälliköt ********** päättivät valita määräaikaisen työsuhteeseen **********

Määräaikainen työsuhde on voimassa ajalla 1.8.2022-30.4.2023.

Määräaikaiseen työsuhteeseen valitulle on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-158-22 ajalla 4.-18.7.2022.

Määräaikaisen työtehtävän sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 4. Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Määräaikaisen viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus.

Työpaikkailmoituksessa ilmoitettiin, että opetusta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajakoulutuksen opiskelijoille Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän ajantasaista kokemusta toisen asteen ammatillisesta ohjaus- ja opetustehtävistä sekä hoitotyön osaamista perus- ja akuuttihoitotyössä. Lisäksi hakijalta edellytettiin kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen järjestämisestä ja arvioinnista sekä digiosaamista. Eduksi katsottiin kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelystä, omaopettajan tehtävien tuntemusta, hyvät työelämäyhteistyöverkostot sekä immobilisaatio hoitotyön osaamisen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti yhdeksän (9) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli kolmella hakijalla, jotka kutsuttiin ryhmähaastatteluun.

**********

**********

**********

Koulutuspäälliköt ********** katsoivat hakijoiden koulutuksen sekä hakemuksessa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänen valintaansa puoltaa vankka käytännön kokemus opetettavalta alalta ja osoitettu osaaminen työtehtävässä edellytettävän osaamisen osalta. **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset ehdot. Valitulla on opetustehtävän kannalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä laaja-alainen, vaadittava työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Lisäksi hän on työskennellyt sairaanhoitajana toiminut ammatillisena opettajana 2. asteen ammatillisena opettajana sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa.

Päätös tullut nähtäväksi 09.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva-Kaisa Suvanto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

eeva-kaisa.suvanto@hel.fi

Päättäjä

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Liitteet (pdf)

1. Hakijat KASKO-03-158-22

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.