Fiilari 2021 -tuloksen perusteella valittujen työyhteisöjen kehittäminen

HEL 2022-009548
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 37

Fiilari 2021 tuloksen perusteella valittujen työyhteisöjen kehittäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä liitteessä olevat työyhteisöjen kehittämishankkeet ja myöntää niille kehittämisrahaa yhteensä 121 914 euroa.

Kehittämishankkeiden avustus toimialoille maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836400010.

Päätöksen perustelut

Osana työhyvinvointiohjelmaa on sovittu, että kaikki työyhteisöt, joiden Fiilari 2021 kokonaistulos on 6 tai vähemmän, käynnistävät kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteiden kustannuksista 50 prosenttia korvataan kaupungin työhyvinvointimäärärahoista ja toimiala maksaa itse 50 prosenttia. Toimialat ovat lähettäneet hakemuksensa kaupunginkanslian henkilöstöosastolle ja ne on arvioitu. Valmiit ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat olivat edellytyksenä rahan saamiseen. Rahaa ei myönnetty lisätyövoiman palkkaamiseen työyksikköön.

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Työyhteisöjen kehittämishankkeet 2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.