Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Työelämätaitojen peruskurssi -hanke, EU:n rahoitushaku

HEL 2022-009620
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 61

Osallistuminen EU:n rahoitushakuun hankkeessa “Työelämätaitojen verkkokurssi”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahasto plussan (ESR+) rahoitushakuun hankkeessa “Työelämätaitojen verkkokurssi”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että hankkeen Helsingin kuntarahoitusosuus 45 000 euroa varaudutaan maksamaan keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Työelämätaitojen verkkokurssi -hankkeen tavoitteena on tuottaa nuorten työelämäosaamista vahvistava verkko-oppimiskokonaisuus kaikkien nuorten, nuorten työllistämisestä kiinnostuneiden työnantajien sekä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten saataville. Helsingin kaupunki osallistuu Lasten ja nuorten säätiön toteuttamaan hankkeeseen kuntarahoittajana sekä yhteistyökumppanina. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Lasten ja nuorten säätiö on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi sen omarahoitusosuuden kattamiseen Työelämätaitojen verkkokurssi -hankkeessa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahastosta (ESR+). ESR+ on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, jonka avulla pyritään edistämään työllisyyttä, osaamista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Työelämätaitojen verkkokurssi -hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten, nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja yritysten edustajien kanssa laadukas verkko-oppimiskokonaisuus, joka tarjoaa tietoa työelämästä ja sen tulevaisuudesta, mahdollisuuden kehittää omia työelämätaitojaan sekä työelämäosaamista vahvistavia harjoittelumahdollisuuksia. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on koulupudokkuusuhan alla olevat tai jo opintonsa keskeyttäneet 16–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat tällä hetkellä TUVA-koulutuksessa tai työn ja koulutuksen ulkopuolella. Muita kohderyhmiä ovat nuorten työmahdollisuuksien edistämisestä kiinnostuneet työnantajat sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän työelämäosaamista sekä kasvattaa työnantajien valmiuksia tarjota työ- ja harjoittelumahdollisuuksia haastavassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Lisäksi hanke vahvistaa nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten keinoja tukea nuorten työelämäosaamista. Hanke lisää toiminnallaan työelämän vastaanottavuutta kohderyhmän nuorille. Yhdessä käyttäjien kanssa kehitettävä verkkokurssi jää nuorten, työnantajien ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön hankeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttaa Lasten ja nuorten säätiö ja yhteistyökumppaneita ovat Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Ammattiopisto Live, Vamos Helsinki, YTK, Restel, Monster ja Deloitte Oy. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 595 305 euroa, josta tuen osuus on 446 479 euroa ja Lasten ja nuorten säätiön omarahoitusosuus 103 826 euroa. Helsingin kaupungin rahoitusosuus kuluista on enintään 45 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.2023–31.12.2025 aikana.

Hanke tukee muun muassa kaupunkistrategian kirjausta, jonka mukaan otetaan käyttöön uusia keinoja työllistämisessä ja etsitään ratkaisuja erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden nostamiseen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hankesuunnitelma Työelämätaitojen verkkokurssi

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.