Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 3, media-alan äänen opetus, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-206-22

HEL 2022-009751
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, media-alan tuntiopettaja äänen opetus, työavain KASKO-03-206-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon media-alan tuntiopettajan äänen opetukseen määräaikaiseen virkaan (KASKO - 03-206-22) ********** (audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto).

Virantoimitus alkaa 08.09.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Media-alan tuntiopettaja äänen opetukseen, (KASKO - 03-206-22), määräaikaisen tuntiopettajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.6. - 22.7.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Muotoilijankadun toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on media-alan tuntiopettajan tehtävät äänen opetuksessa.

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tuntiopettajan työtehtäviin kuuluu Stadin ammatti- ja aikuisopiston media-alan opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtäviä. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Media-alan tuntiopettajan työtehtävässä edellytettiin monipuolista osaamista ja kokemusta äänityöstä ja äänityön eri vaiheista mm. Elokuvan kenttä-äänestä, äänimateriaalin siirrosta sekä äänen jälkitöistä. Tehtävässä edellytettiin studion ammattimaista käyttöä jälkitöissä ja Pro Tools –ohjelman osaamista.

Eduksi katsottiin videotuotannon eri vaiheiden tuntemus sekä media-alan yleisosaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan 22.7.22 mennessä tehtävään haki 3 hakijaa, joista kukaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta koskevia ehtoja.

Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Hakemusten perusteella kutsuttiin yksi hakijoista Teams-haastatteluun 1.8.22. **********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen ja haastattelun kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on tehtävään soveltuvin. Hänellä on työkokemusta media-alalta sekä media-alan äänityöstä sekä tehtävään soveltuva koulutus.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 17.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 662 1794

jaana.kivipelto-karjalainen@edu.hel.fi

Päättäjä

Jaana Kivipelto-Karjalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6