Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, arkkitehti, työavain KYMP 03-59-22

HEL 2022-010007
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2 arkkitehdin viran täyttämättä jättäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää lupayksikkö 2 länsitiimin arkkitehdin viran (054610) täyttämättä.

Samalla yksikön päällikkö päätti, että virka julistetaan haettavaksi uudelleen syksyllä 2022 laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Virka tulee avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.1.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 19.8.-12.9.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa ja Safan verkkosivuilla sekä LinkedInissa.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 18 henkilöä, joista viisi täytti kelpoisuusehdot. Hakijoista 3 perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 1. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Arkkitehdin tehtävänä ovat korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaavan ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä. Eduksi katsotaan kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja/tai rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä. Kokemusta rakennusvalvonnasta arvostetaan.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kolmesta avoinna olleesta arkkitehdin virasta yksi päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 17.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Päättäjä

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-59-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.