Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus kunnille kotoutumisen johdantojakson pilotointiin, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2022-010198
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut yksikölle 141 864 euroa vuodelle 2023 hankkeen ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti” (projektinumero 1095143) kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 113 491 euroa, Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 28 373 euroa.

Päätöksen perustelut

Hyvä alku Helsingissä -hankkeen tavoitteena on edistää vieraskielisten kaupunkilaisten työllisyyttä ja osallisuutta erityisesti työvoiman ulkopuolisten ja kotona lapsiaan hoitavien vanhempien osalta. Tavoitteena on vaikuttaa maahanmuuttajien yleisesti ja naisten kotoutumiseen sekä työllisyyteen erityisesti kriittisessä maahanmuuton alkuvaiheessa. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa asiakkaiden osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa lisäämällä tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja palvelujärjestelmästä kehittämällä kielitaitoa sekä tukemalla sosiaalisten verkostojen rakentumista. Tavoitteena on kehittää työllistymiseen tähtäävä alkuvaiheen palveluiden kokonaisuus. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työllisyyspalvelut yksikkö ja se toteutetaan 1.11.2022–30.9.2023 välisenä aikana.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 30.8.2022 § 52 hyväksynyt kaupungin osallistumisen työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen valtakunnalliseen hankehakuun hankkeella ”Hyvä alku Helsingissä - työvoiman ulkopuolella olevien kotoutujien johdantojaksopilotti”. Hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 152 302 euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön avustus kattaa enintään 121 842 euroa. Siten Helsingin kaupungin rahoitusosuudeksi jää 30 460 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Päätös tullut nähtäväksi 19.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö