Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-229-22

HEL 2022-010643
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-229-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 12.9.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava korkeintaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 10.8.2022 – 24.8.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävät sijoittuvat Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampuksille.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tuntiopettajan tehtävät kampus 5:n TUVA-koulutuksessa.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Hakuilmoituksessa on kuvattu tehtävässä arvostettavan yhteistyötaitoja, opiskelijalähtöisiä ohjaustaitoja sekä innostusta hyödyntää modernia teknologiaa. Tehtävässä korostuu omaopettajuus eli opiskelijoiden ohjaus ja tuki opintojen aikana. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioidaan opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä opiskelijahuollon ja muiden toimijoiden kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentäyhdeksän (29) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 24 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 15 hakijaa. Teams-ryhmähaastattelut toteutettiin 25.8.2022 ja 26.8.2022. Haastattelijoina toimivat rehtori Annele Ranta ja koulutuspäällikkö Elina Tirinen.

********** Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (2007). Hän on työskennellyt opettajana 18 vuotta ja 10 kuukautta.

********** vahvuudeksi katsottiin monipuolinen työkokemus opetuksessa ja ohjauksessa. Hänellä on tuoretta kokemusta opettajan ja erityisopettajan tehtävistä. Hänellä on myös kokemusta kohderyhmän opetuksesta sekä hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6