Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, pintakäsittely, työavain KASKO-03-235-22

HEL 2022-010705
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja, pintakäsittely, työavain KASKO-03-235-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita pintakäsittelyn osaamisalan määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään 1.10.2022-30.6.2023 väliseksi ajaksi **********

Valitulla on koeaika virkasuhteen alkaessa.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 17.8.2022-31.8.2022 rakennusten pintakäsittelyjen osaamisalan tuntiopettajan määräaikainen tehtävä.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-235-22. Määräaikaan 30.6.2022 klo 16 mennessä tehtävään haki yksi (1) henkilö. Hakija täytti tehtävän kelpoisuusvaatimukset. Hakija kutsuttiin haastatteluun.

Tuntiopettajan työtehtäviin kuuluvat pintakäsittelyn monipuoliset opetus- ja ohjaustehtävät ammatillisessa koulutuksessa, koulutussopimuspaikkojen hankinta pintakäsittelyalan opiskelijoille ja opiskelijoiden tukeminen työelämässä oppimisessa sekä oman alan pedagoginen kehittämistyö asiantuntijatiimeissä ja oppimisyhteisöissä.

Tehtävässä korostuu monipuolinen pintakäsittelyalan osaaminen sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Työssä onnistuminen edellyttää opiskelijalähtöisiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaustaitoja. Lisäksi tehtävän hoitamisessa on hyötyä monipuolisesta pedagogiikan osaamisesta, kokemuksesta, hyvistä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä tiimityöosaamisesta sekä kiinnostuksesta koulutuksen kehittämiseen.

Haastattelu toteutettiin teams-haastatteluna 2.9.2022. Haastattelijoina toimivat vs. koulutuspäällikkö ********** sekä Pintakäsittely-alan tiimimestari **********

Haastattelun ja hakemuksen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot sekä tehtävälle asetetut lisäedellytykset.

Valittu omaa monipuolisen ja ajallisesti merkittävän maalausalan työkokemuksen sekä ammatillisen opettajan pätevyyden. Hän on toiminut opettajana ammatillisessa koulutuksessa pintakäsittelyalalla. Tämän lisäksi valitulla on vahva osaaminen tiimityöskentelystä ja oppilaitoksessa käytettävistä digitaalisista välineistä ja menetelmistä. Valitulla on laaja kokemus maahanmuuttajataustaisten ihmisten ohjaamisesta sekä yritysten kanssa työskentelystä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö katsoo että työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että ********** on erittäin hyvät edellytyksen viran hoitamiseen.

Päätös tullut nähtäväksi 14.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ville Mikkonen, vs koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 64053

ville.mikkonen2@hel.fi

Päättäjä

Ville Mikkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-6

Liitteet (pdf)

1. Hakijat - Valittu KASKO-03-235-22

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.