Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla läntisen nuorisotyöalueen työntekijöille hankintojen tekemisessä

HEL 2022-010706
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla läntisen nuorisotyöalueen työntekijöille hankintojen tekemisessä

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa työntekijät, oheisen liitteen mukaan, toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja niin kauan kun he työskentelevät nimetyssä nuorisotyöyksiköissä, edellyttäen, että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä mainittua euromäärää

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta. Hankintarajat ovat liitteessä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön
(§22.9.2021 § 275): n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle.

Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Päätös tullut nähtäväksi 12.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Päättäjä

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.