Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Innovatiiviset ja yhteiskäyttöiset oppimisympäristöt -hanke, EU-rahoitus, PK-seudun ekosysteemisopimus

HEL 2022-011159
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle "Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (Javist)"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää Elinkeino-osaston Yrityspalvelut yksikölle enintään 60 464 euroa vuodelle 2023 hankkeen "Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (Javist)" (projektinumero 1098097/1098097003) kustannusten maksamiseksi. Javist-päähankkeen toteuttaja on Helsingin Yliopisto ja osahankkeiden toteuttajina Helsingin kaupunki, Aalto yliopistokiinteistöt Oy ja Aalto korkeakoulusäätiö sr.

Ryhmähankkeelle myönnetty tuen enimmäismäärä on 1 094 752 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaiskustannukset ovat 681 357 euroa, josta tuen osuus on 408 813 euroa (60%) ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus hankkeelle on enintään 272 544 euroa (40%). Vuoden 2023 osalta kuntaosuutta maksetaan 60 464 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin osahankkeen tavoitteena on kehittää kaupungin oppimisympäristöjä kokeilualustoiksi ja mahdollistaa siten uusien innovaatioiden ja yritysten liiketoiminnan kehittymisen. Pääosa osahankkeesta suuntautuu pilotointiin kokeilu- ja kehittämis- alustoilla. Helsingin kaupungin osahanke toteutetaan kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiopalveluiden ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Yritysten liiketoimintaa kehitetään yhteiskehittämisen ja konkreettisten kehittämispilottien ja käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta. Yritykset voivat testata, saada palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palvelujaan aidoissa käyttöympäristöissä oppijoiden ja opettajien parissa. Hanke toteutetaan 1.4.2023–30.9.2025 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 7.10.2022 § 66 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 3.11.2023 hankekoodilla R-00441.

Ryhmähankkeelle myönnetty tuen enimmäismäärä on 1 094 752 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaiskustannukset ovat 681 357 euroa, josta tuen osuus on 408 813 euroa (60%) ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 272 544 euroa (40%). Vuoden 2023 osalta kuntaosuutta maksetaan 60 464 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 12.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö