Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, tuntiopettaja (4 kpl), työavain KASKO-03-242-22

HEL 2022-011172
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3, tuntiopettaja (4 kpl), työavain KASKO-03-242-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, ohjaavan opettajan määräaikaiseen virkaan **********

Virantoimitus alkaa 3.10.2022 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ohjaavan opettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.8.2022 – 9.9.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä ovat ohjaavan opettajan tehtävät Kampus 3:n koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Tehtävään kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen yhdessä muiden tiimiläisten kanssa tieto- ja taitopajoilla sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Toimiminen työparina opetus- ja ohjaustilanteissa ammatillisten ja/tai yhteisten tutkinnon osien opettajien kanssa.

Tehtäviin kuuluvat myös eri ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen tutkintotavoitteisissa opinnoissa tai tutkintoon valmistavassa (TUVA) koulutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa eri toimijoiden kanssa. Samoin toimipaikassa sovittavat muut vastuutehtävät.

Lisäksi tehtävässä edellytetty hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä ohjauksellista ja valmentavaa otetta. Eduksi luettu kokemus ammatillisesta koulutuksesta sekä monipuoliset pedagogiset taidot.

Tehtävien määräaikaisuuden perusteena on saatu erillismääräraha.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolmekymmentäyhdeksän (39) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 34 hakijalla. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 11 hakijaa.

Teams -ryhmähaastattelut toteutettiin 16.9.2022, haastattelijoina toimivat kampus 4 rehtori ********** sekä koulutuspäälliköt **********

**********

********** Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 662 1794

jaana.kivipelto-karjalainen@edu.hel.fi

Päättäjä

Jaana Kivipelto-Karjalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-6