Aluevaraus, Porkkalankatu 1, Lepakonaukio, Ruoholahti, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko

HEL 2022-011285
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 35 §

Alueen varaaminen Ruoholahden Lepakonaukion ympäristöstä toimitilahankkeen kehittämistä varten Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Ruoholahden Lepakonaukion ympäristöstä alueen Kiinteistö Oy Helsingin Lepakolle (y-tunnus 1552114-0) toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

  • Suunnittelualue on liitekartan 1 mukainen alue kiinteistöstä 91-20-9908-0102. Alueen pinta-ala on noin 1 200 m².
  • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2024 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja liitteen 3 yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ruoholahti on keskeinen ja kehittyvä toimitila-alue kantakaupungissa
erinomaisten liikenneyhteyksien äärellä. Alueen kehittämiseksi esitetään varattavaksi osaa Lepakonaukion sekä Itämerensolan alikulkutunnelin alueesta Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Varausaikana tutkittaisiin alueen toimitilarakentamisen potentiaalia ja aukioalueen kehittämistä. Torin laidalla sijaitsee Ilmarisen omistama toimistorakennus Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko, jonka laajentamista varausaikana on tarkoitus tutkia.

Sulje

Hakemus ja tietoja hakijasta

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen pyytää 20.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Lepakonaukion ympäristön varaamista toimitilahankkeen kehittämiseksi.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa Porkkalankatu 1 sijaitsevan kiinteistön 91-20-790-4, Kiinteistö Oy Helsingin Lepakon osakekannan sekä kiinteistöllä sijaitsevan, vuonna 2002 valmistuneen toimistokäytössä olevan rakennuksen.

Ilmarinen on Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö. Yhtiö tarjoaa lakisääteisiä työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutuksia Suomessa toimiville työnantajille ja yrittäjille.

Varaushakemus on oheismateriaalissa.

Hankkeen kuvaus

Varausaikana hakija tutkii Lepakonaukion kehittämispotentiaalia ja nykyisen toimistorakennuksen laajennuksen edellytyksiä sekä laatii yhteistyössä kaupungin kanssa varausalueelle hanke- ja toteutussuunnitelman mahdollista jatkokehitystä varten. Suunnitelman on tarkoitus tuottaa ehdotus siitä, miten aluetta voisi täydennysrakentaa ja aukioalueen viihtyisyyttä parantaa aukion jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet huomioiden.

Varattava alue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueeseen kuuluu Kiinteistö Oy Helsingin Lepakon omistama alue. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kiinteistö Oy Helsingin Lepakon omistama alue on osa suunnittelualuetta, mutta ei kuulu varausalueeseen.

Hanketta on valmisteltu alun perin Ilmarisen aloitteesta. Yhteensovitus Ruoholahden täydennysrakentamisen muiden hankkeiden kanssa on käynnistetty kaavoituksen osalta syksyllä 2021.

Hankkeen lähtökohtana on tarve uudentyyppiselle toimistotilalle olemassa olevaa toimitilarakennusta laajentamalla sekä nykyisen rakennuksen kokous- ja palvelutilakokonaisuuden kapasiteetin hyödyntäminen ja tehostaminen. Laajennusosa liitetään olemassa oleviin tiloihin alkuperäistoteutuksen mahdollisuuksia noudattaen. Rakennuksen eteläinen siipiosa Porkkalankadun puolella on käyttöarvoltaan vähäinen ja se on tarkoitus purkaa laajennuksen myötä.

Kaavoitus- ja viitesuunnitteluvaiheessa suunnittelijana toimii Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy, joka on suunnitellut nykyisen toimistorakennuksen.

Ilmarisen tavoitteena on kehittää aluetta myös ympäristön näkökulmasta tehokkaasti ja alueen ilmeeseen sopivalla modernilla tavalla. Hankkeen arvioitu laajuus on 22 000 - 28 000 kerrosneliömetriä. Suunnitelma uudesta toimistorakennuksesta sovitetaan nykyisiin rakennuksiin ja siinä huomioidaan lähialueen muut asemakaavahankkeet. Varausaikana varaaja myötävaikuttaa ja yhteensovittaa osaltaan Itämerensolan alikulkutunnelin mahdollisesta uudelleenlinjaamisesta johtuvia muutoksia Lepakonaukion puolella.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2016:ssa alue on Kantakaupunki C2 –aluetta. Varausalue on voimassa olevassa asemakaavassa katualuetta. Kaupunki omistaa varausalueen.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tutkitaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa ja järjestetään vuorovaikutusta. Kehittämisvarausaikana kaavoitettavat tontit tullaan todennäköisesti luovuttamaan myymällä. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään kuitenkin myöhemmin erikseen tonttivarauksessa asemakaavoituksen edetessä.

Varausehdot ovat liitteessä 2 ja 3.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 11.10.2022 § 560

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi