Aamukouluasia, esitys kivihiilikattilan muuttamiseksi pellettikäyttöiseksi, Helen Oy

HEL 2022-011740
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 698 §

Aamukouluasia: Helen Oy:n esitys kivihiilikattilan muuttaminen pelletti käyttöiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara ja toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 edellytetään, että Helen Oy toteuttaa kehitysohjelman päivityksen valtuustokauden aikana huomioiden lämmityksen tiekarttatyön. Kehitysohjelmassa tulee valmistautua Salmisaaren hiilivoimalan sulkemiseen ennen vuotta 2029. Helsinki ei tee enää uusia investointipäätöksiä bioenergialaitoksista.

Energiatoimialan toimintaympäristön merkittävä muutos alkoi syksyllä 2021, kun Venäjä vähensi merkittävästi maakaasun toimitusta Eurooppaan. Tämän seurauksena maakaasun hinta alkoi nousta ja se nosti sähkön hintaa erityisesti maakaasusta riippuvaisessa Saksassa. Suomi on vahvasti kytköksissä eurooppalaiseen sähkömarkkinaan ja hintavaikutukset heijastuvat myös Suomen markkinoille. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on eskaloinut tilanteen, jossa pakotteiden ja Venäjän vastatoimien myötä energiahyödykkeiden tulo Venäjältä Eurooppaan on lähes kokonaan tyrehtynyt. Kaikkien energiamuotojen hinta on noussut ennen näkemättömällä tavalla.

Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi kaupunkistrategian kirjaus siitä, että Helen Oy ei saisi tehdä investointeja uusiin bioenergialaitoksiin, on muodostunut yhtiön kannalta erittäin hankalaksi. Helen Oy on 21.9.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt, että kaupunkistrategian kirjauksesta poiketen se voisi tehdä päätöksen hiilikattilan muuttamisesta pellettikattilaksi.

Kokouksessa esitellään Helen Oy:n tarkempi analyysi tilanteesta. Lisäksi kokouksessa esitetään tilanteen vaikutusarviointia Helsingin kaupungin näkökulmasta. Asiantuntijoina kokoukseen osallistuvat konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström ja pääekonomisti Mikko Kiesiläisen sekä Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara ja toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi