Maankäyttösopimus, 91-23-667-9, Arabianranta, Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 109-111

HEL 2022-011861
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 595 §

Maankäyttösopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 109-111:n kanssa liittyen kaavamuutokseen nro 12757 (Arabianranta)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti tehdä tontin ********** omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Hämeentie 109-111:n (0756127-3) kanssa maankäyttösopimuksen liitteen nro 1 mukaisin ehdoin. Sopimuksen maankäyttökorvaus on 2 572 000 euroa.

Samalla lautakunta päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaustiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Lisäksi lautakunta päätti, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA123-5)

Käsittely

Esteelliset: Otto Meri (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Toukolan Arabianrannassa sijaitseva rakennettu tontti 23677/9, jossa sijaitsee Arabian kauppakeskus. Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty kuuluumaan liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhaittoja aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (KTY-1 ). Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 19 000 k-m².

Vireillä oleva asemakaavan muutosehdotus

Tontilla on vireillä liitteenä 2 oleva asemakaavan muutosehdotus nro 12757, jonka hyväksymistä kaupunkiympäristölautakunta esitti 23.8.2022 kaupunginhallitukselle.

Kaavamuutos mahdollistaa, että nykyisestä liikerakennusten korttelialueesta erotetaan erillinen asuinkerrostalojen tontti 23677/16 (AK). Tontille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 9 725 k-m², josta asumista on 9 500 k-m² ja liiketilaa 225 k-m². Kauppakeskukselle muodostetaan oma liike-, palvelu-ja toimistotilojen tontti 23677/15 (KL), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 16 000 k-m². Rakennusoikeudesta enintään 7 000 k-m² saa olla päivittäistavarakaupan suuryksikköä.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 26.4.2021 (§ 310) tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaupungille korvausta
2 572 000 euroa. Korvaus maksetaan kahdessa erässä. Rahakorvauksen eriä korotetaan nykyarvon säilyttämiseksi kahdella prosentilla vuodessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9-kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 26.4.2021 § 310 perusteella kaupunkiympäristölautakunta päättää kokonaisarvoltaan yli 1,5 miljoonaa euroa mutta enintään 5 miljoonan euron suuruisista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi