Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Urban&Local - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hanke, EU-rahoitus

HEL 2022-012080
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 69

Osallistuminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun hankkeessa ”Urban&Local - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa ”Urban&Local - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kuntarahoitusosuuteen, enintään 193 600 euroa, varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04.

Päätöksen perustelut

Urban&Local - Tulevaisuuden kestävä ruokaekosysteemi -hankkeessa tavoitteena on luoda ruoka- ja ravintola-alan sekä lähiruokatuotannon liiketoimintaa ja TKI-yhteistyötä edistävä toimijaekosysteemi pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupunki osallistuu kuntarahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n koordinoimaan hankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Forum Virium Helsinki Oy on esittänyt, että Helsingin kaupunki osallistuisi kuntarahoittajana Urban&Local -hankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta (EAKR). Hankkeen tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ruoka- ja ravintola-alaan sekä lähiruokatuotantoon liittyvää ja ao. TKI-toimintaa edistävää toimijaekosysteemiä. Sen tueksi hanke auttaa tunnistamaan uusia innovatiivisia ja kestäviä urbaanien ravintola- ja ruokapalveluiden tuotanto-, markkina- ja jakeluketjuratkaisuja sekä tukee uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä huomioiden digitalisaation ja uuden teknologian mahdollisuudet. Näiden avulla lisätään alueen ao. yritysten kilpailuetua ja samalla tuetaan alueellisia hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeen tavoitteena on myös yhdessä kehittää pääkaupunkiseudun kokeiluympäristöjä ja -alustoja, tukea ruoka- ja ruokapalveluiden yritysekosysteemiin liittyvää kansainvälistä verkottumista sekä tuottaa osallistuville yrityksille konkreettisia ja liiketoimintaa edistäviä hyötyjä. Hanke tukee Helsingin kaupungin osalta Teurastamon ja Torikortteleiden sekä hallien ja torien kehittämistyötä ja tulevaisuussuunnittelua, osana kaupungin laajempaa ruokakulttuurin kehittämistä.

Hanke tukee Helsingin kaupunkistrategiaa kaupungin houkuttelevuuden lisäämisen kautta ja vahvistaa yritysmyönteistä kokeilukulttuuria. Lisäksi se tukee Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa, Uudenmaan alueen älykkään erikoistumisen strategiaa sekä Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ravintolaekosysteemityön tavoitteita.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vantaan kaupunki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä Perho liiketalousoppilaitos. Helsingissä yhteistyötä tehdään tiiviisti kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön sekä Helsingin Kaupunkitilat Oy:n kanssa. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 850 000 euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on noin 1 295 000 euroa. Forum Virium Helsingin osuuden kustannusarvio on 651 000 euroa, jolle saadaan tukea 455 700 euroa. Helsingin kaupungin osuus vastinrahoituksena on enintään 193 600 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mia Malin
projektipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. FVH:n esitys hankkeesta Urban&Local

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.