Avustuksen hakeminen, liikkuva koulu ja opiskelu -kehittämisavustukset ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2022-012181
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 116

Liikkuva koulu ja opiskelu -kehittämisavustukset yläkoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion kehittämisavustusta Liikkuva koulu -toiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023.

Toimenpiteet kohdentuvat kaupungin yläkouluihin ja sisältävät käytännön toimia kouluilla ja kaupungin rakenteiden kehittämistä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hanke toteutetaan 1.12.2022 – 31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 400 000 euroa. Valtionavustusta haetaan 200 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 200 000 euroa (50%) koostuu Helsingin kaupungin omasta erillisrahoituksesta, joka on myönnetty Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan Liikuntapalvelulle KouluPT-toiminnan laajentumiseen vuosille 2022-2023.

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Panu Hatanpään toimimaan sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi Liikkuva koulu ja opiskelu -kehittämisavustukset yläkoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023. Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä peruskoulujen vuosiluokilla 7.-9. ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hakuaika on 13.9.2022 - 18.10.2022. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksiin voidaan käyttää enintään noin kaksi miljoonaa euroa.

Valtionavustuksella tuetaan Liikkuva koulu ja opiskelu -ohjelmien toimeenpanoa. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät yläkouluihin kohdistuvaan toimintaan, ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Avustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille. Avustusta on mahdollista saada aikavälille1.12.2022-31.12.2023. Rahoitettavien hankkeiden tulee sisältää useita eri toimenpiteitä organisaation toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Hankkeen omarahoituksen tulee olla vähintään 50 prosenttia hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen tavoitteet ja myöntöperusteet kuvataan tarkemmin hakuilmoituksessa. (Liite 1.)

Liikkuen läpi yläkoulun -hankkeessa avustusta haetaan kaupungin yläkoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Hanke sisältää useita toimenpiteitä kaupungin yläkoulujen toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet edesauttavat opetussuunnitelmissa liikkumiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä. Hanke liittyy myös Helsingin kaupungin kaupunkistrategiaan 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Hanke liittyy myös Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan (2022–2025), jossa liikkumisen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa avustushakemuksessa. (Liite 2.)

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 18.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27095

panu.hatanpaa@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja