Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Arkkitehtuurikilpailu, Malmin uusi sairaala

HEL 2022-012466
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Malmin uusi sairaala -arkkitehtuurikilpailun käynnistäminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti järjestää kaksivaiheisen kutsukilpailun Malmin uuden sairaalan suunnittelusta. Kilpailun kokonaiskustannukset ovat enintään 750 000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Suunnittelukilpailun tausta ja tarkoitus

Helsingin kaupunki järjestää arkkitehtuurikilpailun Malmin uuden sairaalan suunnittelusta. Kilpailutehtävänä on suunnitella Malmin uusi sairaala, jossa tulee olemaan noin 450 sairaansijaa. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa kotisairaalan ja polikliinisen toimenpideyksikön tiloja sekä muita toimintaa tukevia tiloja. Sairaalan arvioitu laajuus on noin 80 000 brm2.

Kilpailumuoto

Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskonseptia ja kaupunkikuvallista ratkaisua. Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia ratkaisuja. Lisäksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.

Osanottajat

Ilmoittautumismenettely ja kilpailijoiden valintaperusteet esitetään hankintailmoituksessa, joka julkaistaan Hilmassa sekä kilpailun verkkosivuilla www.malmin-uusi-sairaala-kilpailu.fi

Lisäksi kilpailusta ilmoitetaan Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn verkkosivujen kilpailukalenterissa ja Arkkitehtiuutisissa.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan 12 suunnitteluryhmää, jotka täyttävät osallistumishakemusten vähimmäiskelpoisuusehdot. Kolme suunnitteluryhmää valitaan osallistumishakemusten laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksän suunnitteluryhmää valitaan arvalla.

Toiseen vaiheeseen valitaan jatkoon 3–5 ehdotusta. Toisesta vaiheesta valitaan kilpailun voittaja tai voittajat.

Palkkiot ja palkinnot

Ensimmäisessä vaiheessa jatkoon valituille (12 ehdotusta) ja hyväksytyn kilpailuehdotuksen jättäneille maksetaan jokaiselle 10 000 euron palkkio (+ alv 24 %).

Toiseen vaiheeseen jatkoon valituille suunnitteluryhmille (3–5 ehdotusta) on varattu palkkiosummaksi 150 000 euroa (+ alv 24 %), joka jaetaan tasan suunnitteluryhmien kesken.

Lisäksi toisen vaiheen päätteeksi palkintoina jaetaan 75 000 euroa (+ alv 24 %) seuraavasti:

1. palkinto 30 000 euroa + alv 24 %
2. palkinto 25 000 euroa + alv 24 %
3. palkinto 20 000 euroa + alv 24 %

Alustava aikataulu

Kilpailun ilmoittautumisvaihe alkaa marraskuussa ja loppuu joulukuussa 2022. Kilpailun ensimmäinen vaihe käynnistyy arviolta tammikuussa 2023 ja ensimmäisen vaiheen tulokset pyritään julkistamaan toukokuussa 2023.

Kilpailun toinen vaihe on tarkoitus aloittaa kesäkuun lopussa 2023 ja toinen vaihe päättyy arviolta lokakuussa 2023. Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan tammikuussa 2024.

Kilpailussa noudatetaan hankintalain 54–55 § mukaisia suunnittelukilpailuja koskevia menettelytapoja, kilpailuohjelmaa ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta) mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 20.9.2022 § 507 mukaisesti Tilapäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 2 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tilapäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Päättäjä

Pasi Lönnberg
vs. tilapäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Kustannusarvio 20.10.2022 Arkkitehtuurikilpailu, Malmin uusi sairaala

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.