Arkkitehtuurikilpailu, Malmin uusi sairaala

HEL 2022-012466
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Malmin uusi sairaala -arkkitehtuurikilpailuun kutsuttavien osallistujien vahvistaminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikkö päätti vahvistaa 25.1.2023 tehdyn ehdollisen päätöksen Malmin uuden sairaalan kutsukilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valittavista osallistujista osittain.

Kilpailuun valitaan seuraavat 11 osallistujaa, jotka ovat toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet ja muut selvitykset soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.

1. JKMM Arkkitehdit Oy
2. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy,
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
3. Ryhmittymä: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja
ERI Arkkitehdit Oy.
4. Arkkitehdit Tommila Oy
5. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
6. Ryhmittymä: JADA Oy ja MUUAN Oy
7. Ryhmittymä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Harris Kjisik
Arkkitehdit Oy
8. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
9. Helin & Co Arkkitehdit
10. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy
11. Arkkitehtitoimisto K2S Oy

Tiimipäällikkö päätti sulkea kilpailusta ryhmittymän Arkkitehdit Tiula Oy, Audeamus Oy ja AUD Architects Hong Kong, Limited, koska ehdokas ei toimittanut kaikkia pyydettyjä selvityksiä soveltuvuudelle asetetuista vaatimuksista kaikkien ryhmittymän jäsenten osalta.

14.12.2022 suoritetussa arvonnassa ensimmäiselle varasijalle sijoittui Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy. Tiimipäällikkö päätti valita poissuljetun ehdokkaan tilalle arvonnassa ensimmäiselle varasijalle sijoittuneen Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n, joka täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Päätöksen perustelut

Arkkitehtuurikilpailun tausta ja tarkoitus

Kilpailun järjestäjänä toimii kaupunkiympäristön toimiala sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Kilpailutehtävänä on suunnitella Malmin uusi sairaala, jossa tulee olemaan noin 450 sairaansijaa. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa kotisairaalan ja polikliinisen toimenpideyksikön tiloja sekä muita toimintaa tukevia tiloja. Sairaalan arvioitu laajuus on noin 80 000 brm2.

Arkkitehtuurikilpailu pidetään kaksivaiheisena kutsukilpailuna. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa sairaalalle haetaan toimivaa kokonaiskonseptia ja kaupunkikuvallista ratkaisua. Kilpailun toisessa vaiheessa tarkoituksena on tutkia tarkemmin toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknistaloudellisia ratkaisuja. Lisäksi kilpailun tavoitteena on valita hankkeen suunnittelijat.

Kilpailusta ilmoittaminen

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMAssa, Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED) sekä kilpailun verkkosivuilla www.malmin-uusi-sairaala-kilpailu.fi

Osallistumishakemusten käsittely

Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaikaan 7.12.2022 klo 16:00 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 31 kpl. Seuraavat ehdokkaat jättivät osallistumishakemuksen sisään (suluissa L niiden ehdokkaiden kohdalla, jotka osallistuivat laatuarviointiin):

1. Ryhmittymä: JADA Oy ja MUUAN Oy
2. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy (L)
3. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy (L)
4. Ryhmittymä: Sweco Architects Oy ja Gortemaker
Algra Feenstra architects B.V. (L)
5. Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy (L)
6. Arkkitehtitoimisto K2S Oy
7. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy (L)
8. Verstas Arkkitehdit Oy (L)
9. Helin & Co Arkkitehdit
10. Arkkitehtitoimisto Sarc Oy (L)
11. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy (L)
12. Arkkitehdit Tommila Oy
13. Ryhmittymä: Arkkitehdit Tiula Oy, Audeamus Oy ja
AUD Architects Hong Kong, Limited (L)
14. Afry Architects studio
15. Projekt Kuubis OÜ
16. JKMM Arkkitehdit Oy (L)
17. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
18. Ryhmittymä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
ja Harris Kjisik Arkkitehdit Oy (L)
19. Ryhmittymä: Tengbom Oy ja WSP Finland
20. AOR Arkkitehdit Oy
21. Ryhmittymä: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy
ja ERI Arkkitehdit Oy (L)
22. AW2 Architects Oy (L)
23. HIMLA arkkitehdit Oy (L)
24. BST-Arkkitehdit Oy
25. Ryhmittymä: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy ja Gina Barcelona
International Architects Group A.I.E.
26. Ryhmittymä: ARCO Architecture Company Oy ja C.F.
Moller Architects (L)
27. Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
28. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, 
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja UKI Arkkitehdit Oy (L)
29. Ryhmittymä: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto
Esa Ruskeepää Oy
30. Arkkitehtitoimisto Küttner ky
31. Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy.

Osallistumispyynnössä vähimmäisvaatimuksena oli, että suunnitteluryhmän vastaavalla arkkitehtisuunnittelijalla on kokemus vastaavan suunnittelijan tehtävistä vähintään yhdessä (1) toteutetussa palvelurakennuksen uudisrakennushankkeessa (sairaala, terveyskeskus, hallintorakennus, kauppakeskus, oppilaitos, kirjasto, näyttely-, konsertti- tai teatterirakennus tai vastaavat), jonka laajuus on ollut vähintään 6 000 brm2. Valmiiksi rakennettu hanke tuli olla valmistunut ja vastaanotettu 1.11.2012 – 1.11.2022 välillä.

Osallistujien valinta

Arkkitehtuurikutsukilpailuun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan kilpailuohjelman mukaisesti 12 osallistujaa, jotka täyttävät osallistumishakemuksen vähimmäiskelpoisuusehdot. Kolme (3) ehdokasta valitaan laatupisteytyksen perusteella ja yhdeksän (9) ehdokasta arvalla.

Osallistumishakemusten laatuvertailu suoritettiin kilpailuohjelman mukaisesti pisteyttämällä laatuarviointilomakkeessa ilmoitetut kohdat. Laatuvertailun kautta kilpailuun mukaan hakeneita ehdokkaita oli yhteensä 16.

Osallistumishakemusten vertailun perusteella kolme (3) eniten pisteitä saanutta ehdokasta ovat:

1. JKMM Arkkitehdit Oy
2. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto Tähti‐Set Oy, Lukkaroinen
Arkkitehdit Oy ja UKI Arkkitehdit Oy
3. Ryhmittymä: Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto
OPUS Oy ja ERI Arkkitehdit Oy.

Laatupisteytyksen jälkeen kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valitaan seuraavat yhdeksän (9) arvonnalla valittua ehdokasta:

1. Arkkitehdit Tommila Oy
2. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
3. Ryhmittymä: JADA Oy ja MUUAN Oy
4. Ryhmittymä: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
ja Harris Kjisik Arkkitehdit Oy
5. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
6. Helin & Co Arkkitehdit
7. Ryhmittymä: Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja VPL Arkkitehdit Oy
8. Arkkitehtitoimisto K2S Oy
9. Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Ryhmittymä Arkkitehdit Tiula Oy, Audeamus Oy ja AUD Architects Hong Kong, Limited suljettiin kilpailusta, koska suunnitteluryhmä ei toimittanut kaikkia pyydettyjä selvityksiä hankintalain ja tilaajavastuulain mukaisista vaatimuksista. Ulkomaisen yhteisön osalta ei ole määräaikaan mennessä esitetty myöskään selvitystä sen oikeudesta harjoittaa tarkoitettua elinkeinotoimintaa Suomessa siten kuin laissa elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säädetään.

Kilpailusta suljetun osallistujan tilalle valittiin arvontajärjestyksessä seuraavalle sijalle sijoittunut ehdokas Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy. Kyseinen ehdokas on toimittanut vaaditut selvitykset ja soveltuvuudelle asetetut ehdot täyttyvät.

Näin ollen kilpailun osallistujamäärä on 12 osallistujaa.

Sovelletut oikeusohjeet:

Laki julkisista hankinnoista 80 §, 81 §, 83 §. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 1 § 1-2 mom., 6 §, 7 §.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (13.12.2022 § 711) mukaan kaupunkiympäristön toimialan viranhaltijalla, jolla on hankintavaltuus, on toimivalta päättää osallistujien valinnasta suunnittelukilpailussa. Tiimipäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kirsi Virtanen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20036

kirsi.m.virtanen2@hel.fi

Päättäjä

Aulis Toivonen
tiimipäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Ryhmittymä_Arkkitehdit Tiula Oy Audeamus Oy ja AUD Architects Hong Kong Ltd_sähköposti 10.2.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.