Vuokraus, toimitila, Peltokyläntie 4 H, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy / sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-012553
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21

Vuokraus, toimitila, Peltokyläntie 4 H, Helsingin Kaupungin Asunnot Oy / sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Peltokyläntie 4 H n yhteensä suuruisen 925,50 m² palveluasumisyksikön vuokrauksen Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 16 112,955 euroa/kk.

Veroton kokonaisvuokra tiloista on 17,41 euroa/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimien palvelutilojen laajuus ja vuokrakustannukset jakautuvat kohteessa seuraavasti:

- Asuintilat: 763,00 m² / 13 283,83 euroa/kk
- Soten palvelutilat: 162,50 m² / 2 829,125 euroa/kk

Sähköenergia ja käyttövesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.10.2022 ja irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta yksi vuosi. Vuokralainen on velvollinen neuvottelemaan vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Neuvotteluiden jälkeen vuokralainen tekee vuokranantajalle kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

Vuokrauksessa noudatetaan Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan ja Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n välistä vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Tilat vuokrataan sosiaali- ja terveystoimialan Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden käyttöön. Kohteessa toimii toimialan asuntoja ja palvelutiloja senioreille.

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Peltokyläntie 4H Helsingin kaupungin asunnot Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.