Valtuustoaloite, yksityisautoilun huomioiminen Helsinkiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa

HEL 2022-012710
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 348 §

V14.6.2023, Valtuutettu Laura Korpisen aloite yksityisautoilun huomioimisesta Helsinkiä kaavoitettaessa ja suunniteltaessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Laura Korpinen ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavaa:

Helsingin säilyminen elinvoimaisena kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten näkökulmasta edellyttää, että kaupungissa on toimiva ja yksityisautoilijan kannalta sujuva katuverkosto ja mahdollisuus löytää autolle pysäköintipaikka. Jos taas yksityisautoilua ja pysäköintiä jatkuvasti vaikeutetaan, tarkoittaa se keskustan näivettymistä, kivijalkaliikkeiden lopettamista ja lapsiperheiden ja työssäkäyvien kiihtyvää
muuttoliikettä toisiin kuntiin. Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Helsinki huomioi jatkossa paremmin autoilijoiden ja pysäköinnin tarpeet, kun katuverkkoa suunnitellaan ja uudistetaan ja alueita kaavoitetaan, jotta kaupunki säilyy aidosti toimivana kaikkien kannalta.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 7.3.2023 ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja suunnitteluosaston aluerakentamisprojektien kannanotot.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä katuverkkoa ja maankäyttöä suunnitellaan kaupunkistrategian mukaisesti, varmistaen liikennejärjestelmän kapasiteetti ja toimivuus kaikkien liikennemuotojen osalta.

Kaupunkistrategiaan on myös kirjattu, että käynnistämme keskustan elinvoimaprojektin, jossa panostetaan käveltävään ja viihtyisään kaupunkitilaan. Keskustan elinvoimaprojektiin kuuluu olennaisesti liikennejärjestelyiden kehittäminen keskustan elinvoiman kasvua tukevaksi. Kaupungin keskustan saavutettavuuteen vaikuttavien liikennehankkeiden kokonaisvaikutukset selvitetään ja toteutetaan ratkaisuja, joilla voidaan saada maanalaisia pysäköintilaitoksia nykyistä tehokkaammin käyttöön. Samalla huolehditaan huolto- ja jakeluliikenteen sujuvuudesta ydinkeskustassa. Kaupunginhallitus katsoo, että suunnittelukäytännöissä tulee pyrkiä huomioimaan autoilijoiden ja pysäköinnin tarpeet riittävällä tasolla ottaen samalla huomioon kaupungin ilmastotavoitteet sekä tarpeen käyttää rajallista tilaa tehokkaasti.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 14.3.2022 hyväksymien maankäyttöä koskevien elinkeinopoliittisten tavoitteiden (ELMA) mukaan ”keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla kaikkina vuodenaikoina turvataan. Saavutettavuuden parantamisessa painotetaan kestäviä ja kustannustehokkaita kulkumuotoja, turvaten myös sujuva henkilöautoliikenne sekä asukkaille että liikkeissä asioiville.” Ydinkeskustan vetovoimaa ja erilaisten yritysten halukkuutta pysyä alueella ja sijoittua sinne myös jatkossa vahvistetaan huolehtimalla siitä, että kävijät kokevat keskustaan saapumisen ja siellä liikkumisen vaivattomaksi kaikilla kulkumuodoilla ympäri vuoden. Tämä koskee luonnollisesti myös muita alueita. Kaupunkistrategian tavoite selvittää kaupungin keskustan saavutettavuuteen vaikuttavien liikennehankkeiden kokonaisvaikutus tukee tätä.

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Kaavoituksen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikkien kulkumuotojen tarpeet ja suunnitellaan niille riittävät tilavaraukset. Liikenteen toimivuus varmistetaan erillisten selvitysten avulla. Helsinki on kaupunki, joka käyttää kaupunkitilaa kaupunkilaisten kannalta tehokkaasti ja järkevästi, tehden tilaa ihmisten erilaisille tarpeille.

Pysäköintipolitiikan linjausten mukaisesti jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoisuutta. Pysäköintimahdollisuuksien riittävyys varmistetaan asukas-, liityntä- ja asiointipysäköinnissä. Pysäköintipaikkoja pyritään järjestämään uusille kaduille varsinkin vieras- ja asiointipysäköintiä varten. Asukkaiden, työpaikka-alueiden ja muiden toimintojen pysäköinti mitoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden mukaisesti. Ohjeiden tärkein tavoite on ohjeistaa niin asukkaille kuin muille kaupungin toimijoille tarvittava määrä pysäköintipaikkoja siten, että ne toteutuvat taloudellisesti ja maankäytöllisesti järkevällä tavalla.

Vastaus on lautakunnan lausuntoon perustuva kaupunginhallituksen ELMA-linjauksilla ja kaupunginkanslian osastojen näkemyksillä täydennettynä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan
kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.03.2023 § 143

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Helsinki huomioi jatkossa paremmin autoilijoiden ja pysäköinnin tarpeet, kun katuverkkoa suunnitellaan ja uudistetaan sekä alueiden kaavoituksessa, jotta kaupunki säilyy aidosti toimivana kaikkien kannalta.

Helsingissä katuverkkoa ja maankäyttöä suunnitellaan kaupunkistrategian mukaisesti, varmistaen liikennejärjestelmän toimivuus kaikkien liikennemuotojen osalta. Nykyiset suunnittelukäytännöt huomioivat autoilijoiden ja pysäköinnin tarpeet riittävällä tasolla ottaen huomioon kaupungin ilmastotavoitteet sekä tarpeen käyttää rajallista tilaa tehokkaasti.

Helsingin kaupunkistrategiaan on kirjattu, että kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maankäytön kanssa. Maankäyttöä kehitetään Helsingissä siten, että liikenne on järjestettävissä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisesti. Tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla liikkuminen kaikilla kulkumuodoilla ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Helsinki on kaupunki, joka käyttää kaupunkitilaa kaupunkilaisten kannalta tehokkaasti ja järkevästi, tehden tilaa ihmisten erilaisille tarpeille. Pysäköintipolitiikan linjausten mukaisesti jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markkinaehtoisuutta. Pysäköintimahdollisuuksien riittävyys varmistetaan asukaspysäköinnissä sekä liityntäpysäköinnissä.

Kaavoituksen yhteydessä tehtävässä liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikkien kulkumuotojen tarpeet ja suunnitellaan niille riittävät tilavaraukset. Liikenteen toimivuus varmistetaan yleensä erillisien selvityksien avulla. Pysäköintipaikkoja pyritään järjestämään uusille kaduille varsinkin vieras- ja asiointipysäköintiä varten. Asukkaiden, työpaikka-alueiden ja muiden toimintojen pysäköinti mitoitetaan poliittisesti hyväksyttyjen pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeiden mukaisesti. Ohjeiden tärkein tavoite on ohjeistaa niin asukkaille kuin muille kaupungin toimijoille tarvittava määrä pysäköintipaikkoja siten, että ne toteutuvat taloudellisesti ja maankäytöllisesti järkevällä tavalla.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Johanna Iivonen, tiimipäällikkö: 310 37137

johanna.iivonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi