Ehdokkaiden nimeäminen tilintarkastajiksi tilikaudelle 2023, eräät Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöt

HEL 2022-012885
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 86 §

Ehdokkaiden nimeäminen eräiden Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi tilikaudelle 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustelutekstissä lueteltujen Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöiden tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi liitteessä 1 mainitut tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat tilikaudelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Alla luetellut Helsingin kaupungin osakkuusyhtiöt ovat sellaisia, joihin kaupunki nimeää tilintarkastajan tai toisen niistä:

 • Kalasataman Palvelu Oy
 • Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalo
 • Kiinteistö Oy Turkismiehentie 8
 • Siltakeskus Oy

Liitteessä mainittuja tilintarkastusyhteisöjä ja tilintarkastajia esitetään tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tilikaudelle 2023.

Päävastuulliset tilintarkastajaehdokkaat ovat yhtä lukuun ottamatta vaihtuneet kuin tilikaudelle 2022 nimetyt, mutta heidän edustamansa yhtiöt pysyvät samoina. Varatilintarkastajien osalta ei ole tullut muutoksia. Tarkastusjohtaja selostaa kokouksessa lähemmin periaatteita, joita on noudatettu tilintarkastajia nimettäessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi