Opetuksen järjestäminen, painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät ja aloittavien ryhmät

HEL 2022-012901
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 159

Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen aloittavien ryhmien määrät ja soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen 1.8.2023 aloittavien ryhmien lukumäärän ja aloituspaikkamäärän liitteen 1 mukaisesti ja vuosittain tarkistettavat painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät, joilla opetukseen voi tulla hyväksytyksi liitteen 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt painotetun, kaksikielisen, englanninkielisen ja kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät 26.10.2021 (§ 40). Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen aloittavien opetusryhmien koulukohtainen lukumäärä ja koko sekä soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät, joilla voi tulla hyväksytyksi opetukseen, tarkistetaan vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on delegoinut päätösvallan vuosittain tarkistettavista soveltuvuuskokeiden alimmista hyväksytyistä pistemääristä sekä aloittavien ryhmien lukumääristä ja aloituspaikkamääristä perusopetusjohtajalle 3.11.2020 (§ 46).

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kristina Stenberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

kristina.stenberg@hel.fi

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27095

panu.hatanpaa@hel.fi

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja